คณบดี คณาจารย์ และนิสิต ร่วมกิจกรรมโต้วาทีนิสิตคณะสหเวชศาสตร์  ในวันที่  27 , 28, 30  พฤศจิกายน 2549 เวลา 12.00 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารและบริการคณะสหเวชศาสตร์ ในวันนี้ผมเลยมีภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ แต่เนื่องจากผมติดโครงการ Journal Club เลยฝากคุณ คุณนันทิดา ทัพเกษม ช่วยบันทึกภาพให้ครับ ต้องขอบคุณ คุณนันทิดาด้วยครับ)

 หมายเหตุ ผมขอสงวนการรายงานว่าใครแพ้ ใครชนะ เพราะในความคิดผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ให้นิสิตได้กล้าคิด กล้าแสดงออก และร่วมกันทำกิจกรรมผมจึงคิดว่าเป็นการดีกว่าที่จะไม่เสนอว่าฝ่ายใด แพ้และฝ่ายใดชนะครับ

 ตัวแทนนิสิตฝ่ายค้านเริ่มเปิดฉากโต้แย้ง

 ตัวแทนนิสิตฝ่านสนับสนุนกล่าวเสริมข้อมูลในการโต้วาที

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตมอบประกาศนียบัตรให้แก่ตัวแทนกลุ่มนิสิต

 ท่านคณบดี และคณะกรรมการที่ตัดสินร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแก่นิสิต