รายงานสด บรรยายนำใน มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓

 บรรยายนำ โดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ บุณยเกียรติ เรื่อง บริบทแห่งความเป็นไท

 ๑.   วิถีไท

 ๒. คนไท

 ๓.  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไท

 ๔.  สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นแบบไท

  ๕.  องค์ความรู้เพื่อความเป็นไท

 ประเด็นที่ ๒ คือ จุดพอดีในบริบทไท

  ๑.   ความเชื่อมั่นในเรื่องวิทยาศาสตร์ กับ เรื่องอื่นๆ

 ๒. ความถือมั่นในเรื่องการพึ่งพาตน้อง กับการพึ่งพานอกตน

 ๓.  ความยึดมั่นในเรื่องความมั่นคงกับการเปลี่ยนแปลง

 ประเด็นที่ ๓  เป้าหมาย KM ในบริบทแห่งความเป็นไท 

 ๑.   KM เพื่อลดสิ่งปนเปื้อน มุ่งส่งเสริมความบริสุทธิ์

  ๒. KM เพื่อลดสิ่งรบกวนใจ มุ่งส่งเสริมความสงบสุข

  ๓.  KM เพื่อลดความหลงผิด มุ่งส่งเสริมความมีวิชชา

  ๔.  KM เพื่อลดข้อกังขา มุ่งส่งเสริมความมั่นใจ

  ๕.  KM เพื่อลดข้อเย้ยหยัน มุ่งส่งเสริมกัลยาณมิตร

 (Blog นี้ได้รับความกรุณา Battery จากท่าน อาจารย์ ดร.ขจิต(คลิก) ครับ)

JJ