ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานรับปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2549 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2549 นั้น ในการนี้ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงของดให้บริการทันตกรรมทุกคลินิกแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการในวันและเวลาดังกล่าว และเห็นควรให้มีทันตแพทย์ประจำคลินิกทันตบำบัดเบื้องต้น จำนวน 1 ท่าน อยู่รอให้บริการกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉิน หลังจากนั้น จะเปิดให้บริการตามปกติ สำหรับคลินิกทันตกรรมพิเศษ เปิดให้บริการตามปกติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 11188 ในวันและเวลาราชการ