หัวข้อธรรมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการสหกรณ์ในประเทศไทย (อกาลิโก)

หัวข้อธรรมสำคัญสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการสหกรณ์ในประเทศไทย (อกาลิโก)

ต้องมี   1. พรหมวิหาร 4   http://84000.org/tipitaka/dic/...

พรหมวิหาร 4 (ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ, ธรรมประจำใจอันประเสริฐ, หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกำกับความประพฤติ จึงจะชื่อว่าดำเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ - holy abidings; sublime states of mind)
       1. เมตตา (ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า - loving-kindness; friendliness; goodwill)
       2. กรุณา (ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ - compassion)
       3. มุทิตา (ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป - sympathetic joy; altruistic joy)
       4. อุเบกขา (ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทำ เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน - equanimity; neutrality; poise)

       ผู้ดำรงในพรหมวิหาร ย่อมช่วยเหลือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตากรุณา และย่อมรักษาธรรมไว้ได้ด้วยอุเบกขา ดังนั้น แม้จะมีกรุณาที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์แต่ก็ต้องมีอุเบกขาด้วยที่จะมิให้เสียธรรม

ต้องไม่มี  2. อคติ 4 http://84000.org/tipitaka/dic/...

อคติ 4 (ฐานะอันไม่พึงถึง, ทางความประพฤติที่ผิด, ความไม่เที่ยงธรรม, ความลำเอียง - wrong course of behavior; prejudice)
       1. ฉันทาคติ (ลำเอียงเพราะชอบ - prejudice caused by love or desire; partiality)
       2. โทสาคติ (ลำเอียงเพราะชัง - prejudice caused by hatred or enmity)
       3. โมหาคติ (ลำเอียงเพราะหลง, พลาดผิดเพราะเขลา - prejudice caused by delusion or stupidity)
       4. ภยาคติ (ลำเอียงเพราะกลัว - prejudice caused by fear)

หัวข้อธรรมสำหรับการเผยแพร่ข่าวสารด้านการสหกรณ์      

ลักษณะ ๕ ของวาจาสุภาษิต https://sites.google.com/site/...

         ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วาจาที่ประกอบด้วยองค์ ๕ นับเป็นสุภาษิต ไม่เป็นทุพภาษิต ไม่มีโทษ อันผู้รู้ติไม่ได้ คือ

               ๑. วาจาที่กล่าว (ถูกต้อง) ตามกาล               

                ๒. วาจาที่กล่าว เป็นความจริง               

                ๓. วาจาที่กล่าว อ่อนหวาน               

                ๔. วาจาที่กล่าว ประกอบด้วยประโยชน์               

                ๕. วาจาที่กล่าว ด้วยจิตประกอบด้วยเมตตา


การให้ข่าวสารข้อมูลเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ที 5 https://www.gotoknow.org/posts...
ให้ข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชนและบรรดาผู้นำทางความคิด ในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์

They inform the general public - particularly young people and opinion leaders - about the nature and benefits of co-operation.

พรหมวิหาร 4 http://84000.org/tipitaka/dic/...

อคติ 4 http://84000.org/tipitaka/dic/...

วาจาสุภาษิต 5 https://sites.google.com/site/...

หลักการสหกรณ์สากลที่ 5  https://www.gotoknow.org/posts...

พีระพงศ์ วาระเสน (Bobbie)  
เตรียมอุดม 41  14 มีนาคม  2561 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasen

คำสำคัญ (Tags)#หัวข้อธรรมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการสหกรณ์ในประเทศไทย

หมายเลขบันทึก: 645588, เขียน: 14 Mar 2018 @ 05:52 (), แก้ไข: 14 Mar 2018 @ 06:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)