สภามหาวิทยาลัยแพ้คดีในศาลปกครอง


สภามหาวิทยาลัย ก มีมติแต่ตั้งคณบดีคณะ ข ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา    และมหาวิทยาลัย ก ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง    ต่อมาผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาท่านหนึ่งที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งฟ้องศาลปกครองให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวและแต่งตั้งตนเป็นคณบดี   

ปี ๒๕๕๖ ศาลปกครองมีคำพิพากษาให้มหาวิทยาลัย ก เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณบดี   ด้วยเหตุผลว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ก ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ... มิได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการสรรหาไว้โดยเฉพาะ  และคณะกรรมการสรรหาก็มิได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงไว้     ซึ่งแนวปฏิบัติที่ผ่านมาก็ไม่ได้กำหนดว่า การลงมติที่ประชุมให้ถือเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ดังนั้น จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘๒ กล่าวคือ ให้ถือเสียงข้างมาก    การที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ลงมติครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีได้ ๓ คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมาก   แต่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าคะแนนไม่เกินกึ่งหนึ่ง   จึงลงมติครั้งที่ ๒  อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย   เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะ ข ซึ่งเป็นผลจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย   ศาลปกครอง ... จึงพิพากษาเพิกถอน”

มหาวิทยาลัย ก อุทธรณ์

๔ มกราคม ๒๕๖๑ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน

นำมาเล่าไว้ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยระมัดระวัง    ด้าน legal risk 

วิจารณ์ พานิช

๒๔ ก.พ. ๖๑


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#สภามหาวิทยาลัย#การสรรหาผู้บริหาร#ศาลปกครอง#การสรรหา#610314#legal risk

หมายเลขบันทึก: 645581, เขียน: 13 Mar 2018 @ 21:43 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)