Reference      

-         ข้อตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย : รายงานและบทวิเคราะห์ , รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์  

-         FTA Factbook เขตการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย :TAFTA , กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์    

-         ข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร , 2548  

-         ข้อมูลเปรียบเทียบข้อตกลงการค้าเสรี US-Australia Thailand-Australia FTA , ทิวารัตน์ ลาภวิไล และประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ    

-         www. Dfat.gov.au/geo/fs/aust.pdf  

-         เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง FTA ความรู้สู่มาตุภูมิ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์