เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๔๙ กองการเจ้าหน้าทีได้นัดประชุมบุคคลกรทั้งหมดในกอง วาระที่สำคัญการแต่งตั้งกรรมการต่างในกองเช่นกรรมการ๕ ส และวิชาการ กรรมการสวัสดิการและนันทนาการ กรรมการจุลสารและคู่มือบุคคลากร และการจัดสัมมนากอง ก่อนเริ่มการประชุมได้เชิญท่านรองอธิการบดีมาแนะนำและเสนอแนวคิดในการดำเนินงาน และได้นำสรุปผลการประเมินคุณภาพใน ช่วง๑ ตุลาคม ๒๕๔๗-๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ มาเล่าให้สมาชิก ในกองฟังอีกครั้ง พร้อมกับเสนอแนะว่าในการจัดสัมมนากองประจำปีให้พิจารณาในเรื่องข้อเสนอแนะนี้ด้วย ซึ่งการสัมมนากองนั้นที่ประชุมจะมอบหมายให้กรรมการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายนันทนาการ เป็นผู้ดำเนินการงบประมาณนั้นหาวิทยาลัยจะสนับสนุนส่วนหนึ่ง วันนี้(๓๐ พ.ย. ๔๙) ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ทราบว่าจะดำเนินการเรื่องการปรับปรุง ตัวชี้วัดให้สะท้อนงานและความมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นข้อหนึ่งที่กรรมการประเมินเสนอแนะมา ส่วนสถานที่ จะเป็นเกาะตะรุเตาในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยในแผนงานที่นำเสนอนั้นจะมีการทำงานสัมมนาภายในมหาวิทยาลัย ๓ ครั้งเพื่อให้ได้เนื้อหาและผลงานประมาณ ๘๐ -๙๐ เปอร์เซ็นต์ ทีเหลืออีก ๑๐-๒๐เปอร์เซ็นต์ นำไป สัมมนาภายนอกสถานที เป้าหมายอันหนึ่งในการจัด สัมมนากอง การให้มีความรู้สึกที่ดี มีความสุขในการทำงาน ทำให้เกิดการสมดุลระหว่างการทำงานกับการมีชีวิตที่ความสุขไปด้วยกันได้ (WORK –LIFE –BALANCE)