วันนี้เป็นวันที่สอง

ของการนำเรื่องราวโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมาเล่าสู่กันฟัง ในทีมงานสาวๆติดตามประเมินผลโครงการฯ วันแรก(เมื่อวานนี้)ได้เล่าเรื่องค่ายเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีอาจารย์พงศ์ศักดิ์  บินสมประสงค์  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหัวหน้าโครงการ   โครงการนี้ทำรายงานส่งมาพร้อมกับวีดิทัศน์ที่บันทึกกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจน    น้อง ๆ มาร่วมเข้าค่าย 48 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน มากจาก 14 โรงเรียน( 7 จังหวัด)  ซึ่งทางเจ้าของโครงการฯ วิเคราะห์ว่าเปิดรับสมัครล่าช้ากว่าที่ควรและประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง  มาเรียนรู้ทั้งวิชาการและสันทนาการร่วมกันซึ่งกิจกรรมมีหลากหลายทั้ง ฟังบรรยาย ฝึกปฏิบัติ  ออกแบบโปรแกรม  ประดิษฐ์ และยังมีการประกวดแข่งขันระหว่างกลุ่มอีกด้วย ซึ่งน้อง ๆ ก็สนุกสนาน และพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 96 ทีเดียว  

ผลสัมฤทธิ์ นอกจากน้อง ๆ จะมีความรู้เรื่องหุ่นยนต์แล้วยังมีผลถึงนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงด้วย ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2และ 4 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มาร่วมถึง 95 คน ซึ่งน้องๆนักศึกษาได้มีโอกาสทบทวนเนื้อหาวิชาชีพและได้อบรมเพิ่มเติมเพื่อไปถ่ายทอดกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยผลสะท้อนออกมาเป็นสื่อการสอนและวีดิทัศน์เป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นในปีงบประมาณ 2549 และ สิ่งที่จะทำต่อไปคือติดตามผล

...เมื่อวานศึกษาข้อมูลแล้วมาเล่าให้น้อง ๆ ฟังเป็นเรื่องเล่านำร่อง   น้อง ๆ ( น้องเฟิร์น  น้องหมี น้องเก๋) เห็นดีเห็นงามด้วยจึงกำหนดว่าทุกเช้าเราจะมาเล่าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมสู่กันฟัง  ใช้เวลาตอนเช้า ๆ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะ ...

                                             -น้อง-