กฎหมายการค้าโลก  ว่าด้วย สินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องดื่มที่คนไทยควรรู้             สินค้าขั้นพื้นฐาน หรือสินค้าเกษตรกรรม สินค้าอาหารและเครื่องดื่มนั้น เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ สินค้าเกษตรนั้น หรือสินค้าขั้นพื้นฐาน เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขอนามัยของคน สัตว์ พืช และป่าไม้ สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มนุษย์ใช้อุปโภคบริโภค ถ้าหากพบว่าปนเปื้อนสารพิษ หรือมีแมลง หรือมีเชื้อโรค สิ่งต่างๆเหล่านั้น ถ้าปล่อยให้ค้าขายได้โดยเสรี มีการนำเข้ากันโดยเสรี ผลิตอย่างเสรี ก็อาจจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรค เกิดการเป็นพิษปนเปื้อน หรือ การทำลายพืชพันธ์สัตว์ต่างๆจนสูญพันธุ์ไป สินค้าเกษตรจึงเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยที่ไม่สามารถปล่อยให้ค้าขายกันได้อย่างเสรีเหมือนอย่างสินค้าอุตสาหกรรม

            ติดตามต่อได้ที่

http://gotoknow.org/file/suvicha/view/47218