วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.00 น ณ ห้อง 1238 เป็นวันที่นักศึกษาฝึกงานมาประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินผลครั้งที่ 1 ขอให้มารายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย