นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ


PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community 
ความหมาย คือ การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำและร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู  ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ย้ำ PLC เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  ไม่ใช่หัวเรื่องในการสอน

วัตถุประสงค์

   1.  เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสิทธิภาพ     
   2.  เพื่อให้เกิดการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียน    
   3.  เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน
*PLC  ถือว่า  ทุกคนคือคนเชี่ยวชาญในงานนั้น จึงเรียนรู้ร่วมกันได้

องค์ประกอบสำคัญ PLC

1.  ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน   หมายถึง   มีเป้าหมาย   ทิศทางเดียวกัน   มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน
2.  ร่วมแรง ร่วมใจและร่วมมือ หมายถึง  เปิดใจ รับฟังเสนอวิธีการ นำสู่การปฏิบัติและประเมินร่วมกัน  Open เปิดใจรับและให้  care   และ  Share
3.  ภาวะผู้นำร่วม  หมายถึง การทำ PLC ต้องมีผู้นำและผู้ตามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
4.  กัลยาณมิตร   หมายถึง  เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ เติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน
5.  ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ต้องเน้นการทำงานที่เปิดโอกาสการทำงานที่ช่วยเหลือกันมากกว่าการสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุย       6.  การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ  หมายถึง การเรียนรู้การปฏิบัติงานและตรงกับภาระงานคือการสอน สู่คุณภาพผู้เรียน

วิธีการทำงาน (กระบวนการ)  

1.  ต้องมีการรวมกลุ่ม  และกลุ่มนั้นต้องมีลักษณะคล้ายๆกัน  เช่น     
     1.1  จัดกลุ่มครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกัน  ในระดับชั้นเดียวกัน   กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในช่วงชั้นเดียวกัน  กลุ่มครูตามลักษณะงาน
     1.2  จำนวนสมาชิก 6-8 คน   (ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ หมุนเวียนเข้าร่วม ทุกกลุ่ม)
     1.3  ระยะเวลา 2-3 ชม.ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งปีการศึกษา  กำหนดเป็นชั่วโมงชัดเจนจะดีมาก
     1.4  จัดชั่วโมงอยู่ในภาระการสอนของครู /ภาระงานเพื่อไม่ให้ครูถือว่าเป็นภาระเพิ่มขึ้น
     1.5  การจัด PLC โดยใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการดำเนินการ    

2.  บทบาทของบุคคลในการทำ PLC     
      2.1  ผู้อำนวยความสะดวก (คุณอำนวย)           
-  รักษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก             
-  ควบคุมประเด็นการพูดคุย           
-  ยั่วยุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น
      2.2 สมาชิก (คุณกิจ)          
-  เปิดใจรับฟัง และเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์          
-  รับแนวทางไปปฏิบัติและนำผลมาเสนอ พร้อมต่อยอด       
      2.3  ผู้บันทึก (คุณลิขิต)     สรุปประเด็นการสนทนาและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมบันทึก Logbook

3.  กลุ่มร่วมกันคิด “ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน”หาปัญหาสำคัญที่สุด สิ่งที่ต้องระวัง  คือ การไม่ช่วยกันค้นหาปัญหาที่แท้จริง  ผลักปัญหาออกจากตัว

4. หาสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาจากนั้นกลุ่มอภิปรายหาสาเหตุที่แท้จริง  เน้นไปที่การสอนของครูเป็นอันดับแรก ที่ถือว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริง เช่น  นักเรียนอ่านไม่ออก เป็นปัญหาสำคัญร่วมกัน   ไม่ใช่สาเหตุว่า  พ่อแม่แยกทาง 

5. หาแนวทางแก้ไข  “ ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน ”  ที่สำคัญนั้นจะแก้ไขอย่างไรดูสาเหตุของปัญหา   แนวทางแก้ปัญหาอาจใช้ประสบการณ์ของครูที่ทำให้เกิดความสำเร็จ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  งานวิจัย หรือแหล่งอื่นๆที่มีการเสนอแนวทางไว้แล้ว

สรุป  แนวทางการแก้ปัญหาสำคัญ  1 เรื่อง หรือ 2 เรื่องตามสภาพของโรงเรียน

6. นำแนวทางที่สรุปเพื่อนำไปแก้ไขปัญหา  มาช่วยกัน  สร้างงาน  สร้างแผนงาน

7. นำแผนที่ร่วมกันคิดไปใช้ตามกำหนดการทำงานต้องนำไปใช้อย่างจริงจัง และกล้าเสนอผลจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามและพร้อมจะนำไปปรับปรุง 

ต้องนำผลมาเสนอตามช่วงเวลา  ผลงานที่อาจนำเสนอกันในช่องทาง Lineหรือ Facebook  หรือรูปแบบอื่นๆ  

8. นำผลมาสรุปสุดท้ายว่าผลเป็นประการใด ร่วมกันสะท้อนผล และปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  ถ้าผลการทดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ก็เผยแพร่

หรือปรับปรุงให้ยิ่งขึ้น  ผลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ก็ปรับปรุงทดลองใหม่ **สิ่งสำเร็จ  คือ  นวัตกรรม  

ที่สำคัญ คือ  การทำงานตั้งแต่ขั้นแรกถึงขั้นสุดท้ายต้องมีการบันทึก (Logbook)  ออกแบบเอง ง่าย สั้น  หนึ่งหน้าก็พอ  อาจนำเสนอทาง Line หรือ Facebook  หรือรูปแบบอื่นๆ  

เทคนิค หรือเคล็ดลับ ที่จำเป็นในการเสริมกระบวนการ PLC

1.  ทักษะการฟัง
2.  เรื่องเล่าเร้าพลัง
3.  การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
4.  AAR
5.  ระดับการพัฒนาของนักเรียน
6.  ICT


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก www.tup.ac.th/ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Triam Udom Suksa Pattanakarn School

ผู้จัดทำ นายชัยธนันท์  สัญญะ 

หมายเลขบันทึก: 643532เขียนเมื่อ 22 ธันวาคม 2017 15:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 ธันวาคม 2017 15:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี