เนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นวันที่ทางคณะสหเวชฯ ได้จัดการประชุมกรรมการคณะขึ้น และผมได้ส่งสรุปรายงานกองทุนของคณะเข้าที่ประชุม เพื่อที่จะได้นำไปรายงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนให้กรรมการคณะได้ทราบ  ส่วนวันนี้ผมได้รวบรวมค่าบริการรักษาของศูนย์กายภาพบำบัด นำส่งกองคลังทั้งหมด