ด่อ มาตราการส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ อยู่สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการคลุ้มครองการลงทุนต่างประเทศ ฉบับปี ศ.ส.2004

 

    5.2 . ข้อเสีย

          ถึงแม้ว่าการลงทุนของต่างประเทศได้นำเอาผลประโยชน์และช่วยยกระดับด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้หลายก็ตาม แต่เคลียงข้างกับผลได้รับก็ยังมีผลสะท้อนต่อประเทศได้เช่นกัน ซึ่งได้แสดงออกคือ ระบบการลงทุนไม่ทันเหมาะสม การขยายตัวไม่เสมอระหว่างเขตกับเขต ระหว่างชนบทกับในตัวเมือง  การเคลื่อนย้ายนำเครื่องกนจักเข้ามาเคลื่อนไหวผลิตสินค้าส่วนหลายจะเป็นเครื่องกนจักเก่า หล้าหลังสินเปลือง ต้นทุนสูงกระทบถึงสะภาพแวดล้อมและด้านวัฒนาธรรม-สังคมอื่นๆ และอันที่แสดงออกในบรรดาผลกระทบและข้อยุ้งยากให้แก้การลงทุน ก็คือนักลงทุนต่างประเทศที่ปลากฎตัวขึ้นอย่างสับสนมี :         - ยังมีการละเมิดต่อแนวทางนโยบายของพัก-รัฐวางออก ละเมิดกฎหมาย ส ป ป ลาวละเมิดสัญญาที่ทำด้วยกัน การเสยภาษี มอบพันธะล้าช้า แก่ยาวเวลา ละเมิดกฎหมายแรงงานของ ส ป ป ลาว            - ระบบการลงทุนไม่ทันเหมะสมกับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ นักลงทุนส่วนมากแม่นเลือกเอาแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งการท้องเที่ยวบริการ ร้านอาหาร ธนาคารต่างๆ  ที่นำใช้ทุนน้อยแต่เกิดผลกำไลเร็ว เขตที่ห่างไกสอกหลีก ยุ้งยากนักลงทุนไม่ต้องการลงทุน ดั่งนั้นการลงทุนจึ่งอั่งออกันอยู่แต่นครหลวงซึ่งกวมถึงประมาน 93,61% ต่อกับจำนวนการลงทุนโดยตรงของต่างประเทศทั้งหมด            - ปัญหาสภาพแวดล้อม ได้กลายเป็นริบด่วนเช่น น้ำเสย ขยะ ขี้ฝุ่น เสียงดัง อากาสเป็นพิด            - การตรวดกาประเมินผลยังไม่ได้ทำเป็นปกระติ ปัญหาการดำเนินโครงการที่อนุมัดไปแล้วได้ประสิทธิผลหรือยังอ่อน            - การแบ่งปันสิทขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละขั้นยังไม่ระเอียด ยังมีช่องว่างคือ ระหว่างขั้นจังหวัด นครหลวง และอำเพอและระหว่างอำเพอและตำบนเพื่อให้เป็นลูกโส้แล้วถือเอาการรายงานเป็นสำคัญและปกระติ            - กฎหมายการส่งเสริมและการคลุ้มครองการลงทุนต่างประเทศยังไม่คบถ้วนทั่วถึง การปฏิบัติระเบียบกฎหมายก็ยังไม่เคั่งครัดเด็ดขาด ทำให้บันยากาสของการลงทุนต่างประเทศไม่ได้ดีเท่าที่ควร การอนุมัดการลงทุนหล้าช้าแก่ยาวเวลา ทำให้นักลงทุนจ่มว่าครองคอย ท้อถอยเสยกำลังใจสิ้นเปลืองมาก            - สะภาพเศรษฐกิจยุ้งยากชีวิตความเป็นอยู่ค่าครองชีพสูง สินค้าขึ้นลาคาอัดตราแลกเปลี่ยนเงินตราสูงและตัวเลกขาดดุลงบประมานก็ยังเช่นเดียว            ทั้งหมดนี้คือปัญหาอุปสรรค ที่กีดกั้นและท่วงคึงความเจริณเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและกีดกั้นโอกาสการลงทุนของต่างประเทศอีกด้วย    

5.3. วิทีแก้ไข    เพื่อปรับปรุงแก้ไขบรรดาข้อคงค้าง สิ่งย่อท้อ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนต่างประเทศ ควรปรับปรุงแก้ไขบางปัญหาดั่งนี้            - ทักสนะหลักมั่นการเมือง และเศรษฐกิจต้องผูกพันกันดีจึ่งจะเปิดเส้นทางให้เศรษฐกิจขยายตัวเร็ว ถ้าหากว่าความสัมพันธ์เศรษฐกิจ หากวิ้งนำผลประโยชน์ เกื้อกุล ทางด้านนโยบายหมากผลตามมาก็จพบปัญหาที่ว่าสกัดกั้นเส้นทางขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ            - รับประกันผลประโยชน์เฉพาะหน้า และผลประโยชน์ของชาติต้นตอก็แม่นเกินกำไล นักลงทุนและประเทศเจ้าบ้านก็ล้วนแต่หวังผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ดั่งนั้นเพื่อรับประกันต่อผลประโยชน์ของสองฝ่ายแน่นอนต้องมีการร่วมมือพ้อมทั้งมีการต่อสู้บนพื้นถานหลักเกณฑ์ความเสมอภาค ต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ เคาลบกฎหมาย เคาลบสิทธิอธิปไตยของกันและกัน            - คัดเลือกคู่ร่วมมือต่างประเทศ และเลือกเฟ้นเอารูปการลงทุนที่เหมาะสมเวลาคัดเลือกเอาคู่ร่วมมือ หนึ่งต้องชอกรู้ประหวัดของนักลงทุน สองต้องคูสถานการเงินของนักลงทุน สามด้านเทคนิครัฐบาลต้องได้ชี้นำบรรดานักลงทุนให้เอาใจใส่เป็นเจ้าการในการปฏิบัติแนวทางนโยบาย ระเบียบกฎหมายของ ส ป ป ลาว            - แบ่งขั้นคลุ้มครองตรวจสอบการประเมินผลระหว่างสูนกลางถึงท้องถิ่น วางระเบียบคลุ้มครองตรวจสอบ ประเมินผลของแต่ขั้น โดยอิงใส่สัญญาและระเบียบกฎหมายเช่นเดียว            - ต้องเอาใจใส่ในการต้อนรับในการค้นคว้าอนุมัดโครงการ ควรอนุมัดหรือไม่ควรต้องให้ทันกับระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ประชาธิปไตยทังสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน            - ต้องเสริมขยายแหล่งทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มทวีการคลุ้มครองของรัฐนั้นแม่นขอดตัดสินใจในอนาคด หมายความว่าการดูดดึงเอาการลงทุนจากต่างประเทศแม่นการยาดแย่งเอาแหล่งทุนโรงจัก โรงงานเทคโนโลยีที่ทันสมัย บทเรียนคลุ้มครองธุรกิจจากต่างประเทศ เพื่อยาดแย่งเอาบรรดาความรู้ และบทเรียนดั่งกล่าว ต้องเรียกร้องเอาบุคระกรที่มีความรู้ความสามารถในรดับที่แน่นอนพ้อมทั้งเก่งทางด้านสีมือ อดทนมีการจัดตั้งมีระเบียบวิไนสุดจริต            - ต้องเพิ่มทวิการคลุ้มครองรัฐ ปรับปรุงคืนระบบการทำงานเกี่ยวกับการค้นคว้าอนุมัดโครงการให้กะทัดรัดเบาบางถ่วงทันกับระยะเวลาที่ได้กำหนดแต่ต้องรับประกันด้านระเบียบกฎหมายการลงทุนที่ ส ป ป ลาววางออก            - พะนักงานแขนงลงทุนต้อกำได้ความคลุ้มครองของรัฐต่อธุรกิจที่มีการลงทุนโดยตรงของต่างประเทศ สร้างปะถมปัดใจทำให้โครงการเดินไปตามแนวทางเพื่อพัฒนาภายใต้ระเบียบกฎหมายการลงทุนต่างประเทศของ ส ป ป ลาววางออกพ้อมทังยกสูงคุณนภาพการตรวจสอบ ปะเมินผล เทคโนโลยี การก็สร้าง เศรษฐกิจ-สังคม เพื่อวัตถุประสงค์ไปตามเป้าหมายลบล้างความทุกจน และหันอุตสาหกรรมเป็นทันสมัย.

บันนานุกรม 1.    กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และการคลุ้มครองการลงทุนต่างประเทศฉบับปี2004 2.    รัฐธรรมนูญแห่ง ส ป ป ลาวฉบับปี 2003 3.    ดำรัฐของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งการปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการคลุ้มครองการลงทุนต่างประเทศ ฉบับเลกที่301/น ย  ลงวันที่12/10/2005 4.    รัฐบัญญัติของประทานประเทศ 5.    มติของการประชมใหญ่ครั้งที่7ของพักประชาชนปฏิวัดลาว 6.    ร่าวยุทสาตร์พัฒนาเศรษฐกิจแต่นี้ถึงปี2020 2010 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม5ปี(2003-2005

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 64338, เขียน: 30 Nov 2006 @ 10:52 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 08:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • เข้ามาแวะเยี่ยวบุญมีจ้ะ
  • มีความพยายามดีจัง ชื่นชม ๆ
Joker
IP: xxx.41.167.246
เขียนเมื่อ 

web นี้อ่านแล้วได้ความรู้ดีมากเลยครับ ไม่ทราบว่าถ้าผมอยากจะขอความรู้เกียวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาและนำไปใช้เป็นหัวข้อที่จะทำวิทยานิพนธ์ คือตอนนี้กระผมกำลังหาหัวข้อที่จะทำวิทยานิพนธ์อยู่นะครับ ไมทราบว่าจะกรุณาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ห้กับกระผมได้หรือไม่ครับ        แล้วผมจะรอคำตอบนะครับ  ขอบคุณากครับ

สมศรี
IP: xxx.10.12.225
เขียนเมื่อ 

gfgdgfdg

Bounmy
IP: xxx.123.176.242
เขียนเมื่อ 

อยากทำหัวข้ออะไร

เดียวนี้เรียนอยู่ที่ไหน

ถ้าอยากให้ช่วยบอกได้ยินดีนะครับ