1. ใช้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้

  สำหรับบันทึกเล่าเรื่องราว ข่างสาร ความรู้ ประสบการณ์ที่ผู้เล่าสนใจ

2.เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้

 เข้าถึงความรู้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วช่วยให้ผู้อ่านติดตามอ่านได้ทันท่วงที่

3. ใช้เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อความรู้ที่ถ่ายทอดลงไปใน Blog และผู้เขียนสามารถโต้ตอบความคิดเห็นนั้นๆได้เช่นเดียวกับการ  สนทนาถือได้ว่าเป็นช่วยกันสกัดความรู้ที่ฝังลึกได้เป็นอย่างดี