กองคลังและพัสดุ ได้รับเลือกงานบริการ One stop service ของกองคลัง ในการทำคำรับรองปฏิบัติราชการกับสำนักงาน กพร. ในงบประมาณ พ.ศ 2550  ในการที่จะประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นตัวหนึ่งของตัวชี้วัด "ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ" ซึ่งเขาจะประเมินความพึงใจด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก กองคลังและพัสดุก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือกงานบริการของกองคลัง และกองคลังจะพยายามให้การบริการให้ดีที่สุดครับ