คนเราสามารถรับข้อมูลได้ถึง 6 ทาง คือ หู ตา จมูก ลิ้น กาย และ ใจ จะทำงานได้ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยดังนี้

  1. สิ่งที่ปรากฏ เช่น เสียง...
  2. ตัวรับข้อมูล ได้แก่ อวัยวะหู..
  3. ตัวทำหน้าที่รู้ คือการแปลงเป็นสัญญาณเสียง (คือจิต=โสตวิญญาณ)
  4. สิ่งที่ถูกรู้ คือ สิ่งที่ได้ยิน(คืออารมณ์)

 ในข้อ 3 เป็นเรื่องของจิตหรือ อาจพูดได้ว่าจิตเป็นผู้รู้อารมณ์ ส่วนอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้ก็ได้ จิตมีลักษณะ เกิดดับตลอดเวลาตามเหตุและปัจจัย(ไม่เที่ยง) ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้(เป็นทุกข์) ไม่อยู่ในอำนาจที่จะควบคุมการเกิดหรือดับได้ ซึ่งเป็นไปตามกฏธรรมชาติที่เรียกว่าไตรลักษณ์นั่นเอง นอกจากนั้นจิตยังมีอำนาจที่จะบงการให้เกิดการกระทำทาง กาย วาจา ใจ และสั่งสมกรรมได้ทั้งกรรมดีและชั่ว และยังมีอำนาจในการทำสมาธิ ทำฌานได้อีกด้วย สภาพรู้ทั้งหลายจึงเป็นเรื่องที่จิตเป็นผู้รู้ ไม่ใช่เรารู้ คำว่า เรา จึงเป็นของหนักที่เราต่างแบกมันอยู่ทุกวันนี้ครับ......