ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านวิทยากรอาจารย์หมอพงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ที่สนามบินขอนแก่น ท่านได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนนักศึกษาในปัจจุบันนี้ว่า เรามักเน้นสอนด้านวิชาการเพื่อให้เป็นคนเก่งแต่ลืมเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมและสังคม  และเรามักมาบ่นกันว่านักศึกษาสมัยนี้ไม่ตั้งใจเรียน ไม่รับผิดชอบงานที่ให้หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมในวัยเรียน อาจารย์ให้ข้อคิดว่าเราควรจะสอนในด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่(นักศึกษา ลูกและประชาชน) ถ้านักศึกษามีสิ่งเหล่านี้ในจิตใจเขาสามารถควบคุมการกระทำของเขาได้โดยที่เราไม่ต้องคอยบอกเลย รับผิดชอบในงานที่มอบหมาย มาเรียนแต่เช้า ไม่เที่ยวเตร่ดึกๆดื่นๆเหล่านี้เป็นต้น ส่วนตัวเองก็มีความคิดแบบนี้เช่นกัน และต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอพงศ์ศักดิ์ที่ให้แนวความคิดดีๆเพื่อนำมาปฎิบัติกับนักศึกษาของเรา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในว้นที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนิธิภาวี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยอาจารย์หมอให้เกียรติกับทางคณะทันตแพทยศาสตร์มาบรรยายให้นักศึกษาของเราฟัง ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วย