handicaps

 

28พย49ได้ไปงานมหกรรมดนตรีกีฬาของคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ที่สามเหลี่ยมหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดโดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชมรมวิทยุชุมชนจันทบุรี

นับว่าเป็นการเริ่มต้นของการทำงานที่เท่าเทียม เพราะผู้ที่มาร่วมงานคือคนทุกกลุ่ม แม้คนไม่มากนัก แต่เป็นการเปิดประเด็นให้ชุมชน สังคมได้รับรู้ว่า โลกนี้มีใครบ้างที่อยู่ร่วมกับเรา และทุกคนมีสิทธิ์เท่าเรา เพียงแต่โอกาสการใช้สิทธิ์ถูกจำกัดในบางสถานการณ์

อยากเห็นสังคมเปลี่ยนนะ เพราะดีมากๆ ที่คนพิการมีโอกาสให้เห็นที่จันทบุรี อย่างน้อยก็ได้รับรู้ว่า ยังเหลือสิ่งดีๆ ในสังคมอยู่