ปรากฏที่ข่าวสารโรงเรียน

                            ความที่สนใจความก้าวหน้าของศูนย์ GTXNAN2  ได้เห็นเอกสาร ข่าวสารน่านคริสเตียนศึกษา ฉบับที่ 82 ปีที่ 20 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 หน้า 2  ปรากฏข้อความที่เกี่ยวข้อง ใจความว่า

                            " ทางศูนย์ฯ ได้รับความกรุณาเอาใจใส่อย่างดีจาก ดร.พิจักษณ์ ศิริพูนทรัพย์ รอง ผอ.ศูนย์ฯ แห่งชาติ ได้กรุณานำอุปกรณ์ สื่อคอมพิวเตอร์ หนังสือค้นคว้า และการอ่านประกอบการเรียน พร้อมทั้งเฟอร์นิเจอร์มาจัดตั้งที่ศูนย์ฯ ใช้ชั้นล่าง อาคารรังษีเกษม

                             ทางศูนย์ฯ  ได้คัดกรองนักเรียนจากการทดสอบไหวพร้ม เชาว์ปัญญา การสัมภาษณ์ จนได้นักเรียนที่จะได้รับการพัฒนารุ่นแรก จำนวน 70 คนจากชั้น ป.3 - 4 - 5   ไม่เฉพาะแต่นักเรียนเท่านั้น ครูประจำศูนย์ฯ  ได้แก่

                              นางสุนทราภรณ์ คุณสิทธิ์ ครูหน้าหน้าศูนย์ฯ นางสาวหทัยศิริ จรรยา และนางนภาพร ศิริเวทิน ครูประจำศูนย์ฯ ก็เป็นผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์  และได้เข้าอบรมมาแล้ว 5 ครั้งก่อนการเปิดศูนย์ฯ ต่อมาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549   โรงเรียนฯ ในนามศูนย์ฯ ได้เชิญผู้ปกครองรับคำชี้แจง แนวทางการพัฒนาร่วมกัน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี..... "

                            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

63974

เขียน

28 Nov 2006 @ 18:14
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:32
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก