การส่ง Argument มากกว่า 1 ตัว ผ่าน CommandArgument

<mobile:Command id="Command3" runat="server" Format="Link" CommandName="View" CommandArgument='<%#Ctype(Container,objectlistitem)(0) + ";" + Ctype(Container,objectlistitem)(1)%>'>[Detail]</mobile:Command>

โดยการส่ง Argument เป็นแบบ String แล้วคั่น Argument เหล่านั้นด้วยสัญลักษณ์พิเศษ เช่น ; หรือ : โดยต้องเป็นสัญญลักษณ์ที่ไม่ปรากฏอยู่ใน Argument แล้วแยกออกด้วย function split() ของ VB

ตัวอย่าง

การส่ง
<mobile:Command id="Command3" runat="server" Format="Link" CommandName="View" CommandArgument='<%#Ctype(Container,objectlistitem)(0) + ";" + Ctype(Container,objectlistitem)(1)%>'>[Detail]</mobile:Command>

แยกออก
Dim x(0) as string = Split(e.CommandArgument,";")
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Mobile VB.NETความเห็น (0)