เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ทางศูนย์ฯได้มีการประชุมประจำเดือน และมีวาระพิจารณาที่เกี่ยวกับหน่วยงานใหม่ 11 หน่วยงาน ที่จะต้องเข้าระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษานี้ โดยจะต้องเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมิน

  • ประเด็นการพิจารณา คือ จะทำอย่างไรให้ผู้ที่รับผิดชอบงานประกันฯของหน่วยงานใหม่เหล่านี้สามารถเขียน SAR ได้ถูกต้องตามรูปแบบ ในเวลาที่รวดเร็ว เนื่องจากได้ผ่านวงรอบการประเมินมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว
  • ผมได้เสนอแนวทางหนึ่งคือ ใช้ระบบ เพื่อนช่วยเพื่อน (peer assist) โดยจะหาเพื่อนจากหน่วยงานที่เคยรับการประเมินมาแล้วเข้ามาช่วยประกบ ให้คำแนะนำ
  • ศูนย์ฯจะเป็นเพียงผู้ที่สร้างบรรยากาศ สนับสนุน ส่งเสริมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เท่านั้น
  • ศูนย์ฯจะพิจารณาหาเพื่อนให้จากหน่วยงานที่มีลักษณะภารกิจที่คล้ายกัน เช่น ถ้าเป็นหน่วยงานวิจัย ก็จะหาเพื่อนที่มาจากหน่วยงานวิจัย ถ้าเป็นหน่วยงานกิจการเสริมศึกษา ก็จะหาเพื่อนที่มาจากหน่วยงานเสริมศึกษา เป็นต้น

มติที่เป็นชุมทุกท่านเห็นด้วย และจะนัดประชุมในสัปดาห์หน้าครับ

KPN