University Research Excellence Center

 วันนี้ทีมทีมงาน KM_KKU  เรียนเชิญ คณะกรรมการ และ ตัวแทนจากศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มา แลกเปลี่ยน ประสบการณืและเตรียมการจัดงาน UKM ครั้งที่ ๙ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นเจ้าภาพที่ห้องประชุมกรรมการศูนย์บริการวิชาการ ชั้นที่ ๕ ตั้งแต่ ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไปครับ

JJ