ลงเพลงในบล็อก       มีขั้นตอนการทำ 3 ขั้นตอน
1. วิธีหาโค้ดเพลง
2.
ตระเตรียมโค้ดทั้งหมด
3.
แก้ไขบล็อบเพื่อวางโค้ดเพลง

ขั้นตอนแรก ต้องเริ่มจาก หาเพลงที่ตัวเองชอบ ซึ่งใช้วิธีหาเอาทางอินเทอร์เน็ต ให้เลือกเพลงที่ชอบขึ้นมา จากนั้นก็หาโค้ด อาทิเช่น http://www.freewebs.com/bluemoon5/

LomNahowLaeDoawDeoun.wma ลม หนาวและดาวเดือน http://www.freewebs.com/meel19/

PeangKaeJaiRouwRukGun_Wiyada.wma เพียงแค่ใจเรารักกัน

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมโค้ด   มีโค้ด   2  ลักษณะ แบบแรกคือโชว์หน้าต่างเล่นเพลงซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่า จะให้อัติโนมัติหรือให้คนฟังกดฯลฯ และคนฟังเองจะสามารถกดหยุดหรือเล่นซ้ำก็ได้ แบบที่สองคือแบบซ่อน จะเป็นไฟต์บังคับ คือบังคับให้ฟัง คนฟังจะหยุดเองไม่ได้ด้วย (นอกจากจะปิดลำโพง)

โค้ดแบบต่างๆกัน

1.แบบมีแถบเล่นเพลง

1.1  ต้องกดปุ่มเพลย์แล้วเพลงถึงจะวิ่ง โดยจะเล่นเพลงรอบเดียว( 2บรรทัดล่างคือโค้ด)
<embed style="LEFT: 10px; WIDTH: 200px;

TOP: 15px; HEIGHT: 45px" src="โค้ดเพลง" width="200" height="45" type="text/plain; charset=TIS-620" autostart="false" />

1.2 เล่นเพลงอัติโนมัติและเล่นเรื่อยๆไม่หยุด(2บรรทัดล่างคือโค้ด)
<embed style="LEFT: 10px; WIDTH: 300px;

TOP: 15px; HEIGHT: 45px" src="โค้ดเพลง" width="300" height="45" type="text/plain; charset=TIS-620" loop="-1" />

1.3 ต้องกดปุ่มเพลย์แล้วเพลงถึงจะวิ่ง โดยจะเล่นเพลงไปเรื่อยๆไม่หยุด(2บรรทัดล่างคือโค้ด)
<embed style="LEFT: 10px; WIDTH: 200px;

TOP: 15px; HEIGHT: 45px" src="โค้ดเพลง" width="200" height="45" type="text/plain; charset=TIS-620"

 loop="-1autostart="false" />

2.แบบซ่อนแถบเล่นเพลง ซึ่งเพลงจะเล่นเองโดยอัติโนมัติ
<P><IMG height=0 loop=infinite dynsrc="โค้ดของเพลง" width=0 border=0>

คราวนี้นำขั้นตอนที่ 1   (http:// ------> .wma)    รวมกับขั้นตอนที่ 2 จะได้โค้ดที่สมบูรณ์  เช่น

  แบบที่ 1.1   เพลงลมหนาวและดาวเดือน <embed style="LEFT: 10px; WIDTH: 200px; TOP: 15px; HEIGHT: 45px" src=" http://www.freewebs.com/bluemoon5/LomNahowLae

DoawDeoun.wma " width="200" height="45" type="text/plain; charset=TIS-620" autostart="false" />

ขั้นตอนที่ 3   คัดลอกโค้ดที่ได้ใน  ขั้นตอนที่  2  ไปวางในแก้ไขบล็อก (สมุดบันทึก)    โดยเลือกแก้ไข แก้ไขบล็อก (สมุดบันทึก)    แล้ววางโค้ด  สั่งบันทึก  เป็นอันเรียบร้อย  ค่ะ    GotSmiley for FREE! Click Here 

ท่านใด  ทดลองนำไปใช้ทำได้หรือไม่ได้  แจ้งด้วยนะ