การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดี : ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ดีใจกับพี่แดง ณัฏฐา  ที่ได้ทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลวัดธาตุ  ไม่ไกลบ้านมากนัก  ทีมงานสาธารณสุขด้วยกัน  ผอ.รพ.สต.  น้องพยาบาล  ผู้ช่วย  นักวิชาการสาธารณสุขฯ  เห็นบรรยากาศทำงานด้วยกัน  เตรียมการจัดประชุม  กินข้าวด้วยกันอบอุ่นมาก

ผู้ร่วมประชุมจัดทำแผนสุขภาพตำบล  โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  ทยอยมาจนเต็มห้อง  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขพบปะ  แนะนำตัว  สรุปสั้น ๆ บทบาทของเทศบาลตำบลวัดธาตุในการเป็นแกนนำสนับสนุนงบประมาณและการจัดการให้คนตำบลวัดธาตุสุขภาพดี

เวลาดีที่นัดหมาย  น้องตั๊ก  นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.สต.วัดธาตุ  เจ้าภาพและทีมผู้ดำเนินการประชุม  เชิญนายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ  นายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์  มากล่าวเปิดโครงการอบรมในวันนี้  ในฐานะต้นเรื่องในบทบาทฝ่ายงบประมาณ  และเล่าภาพกิจกรรมสำคัญที่จะพัฒนาตำบลวัดธาตุต่อไป

Øนายกคิดเองได้ แต่ทำเองไม่ได้ ต้องผ่านกระบวนการคิดของพี่น้องประชาชน ตามงบประมาณสุขภาพที่ขับเคลื่อนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอสม. 

ในแนวความคิดที่จะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด มีโครงการตรวจคัดกรอง ผู้มีสายตาสั้น/ยาวผิดปกติที่ต้องใส่แว่น สำหรับผู้สูงอายุ
Ø โครงการดูแลตรวจสุขภาพผู้สูงอายุร่วมด้วยทุกคน ออกกำลังกายโดยการรำไม้พลอง ให้สามารถทำได้เองที่บ้าน   และมีข้อมูลส่ง
เสริมอีกหลายกลุ่ม เช่น เรื่องฟัน

Øโครงการของผู้ป่วยติดเตียง มีพวกเราแกนนำผู้มาร่วมดูแล  นำโดยหมอออน
Øผู้ป่วยติดบ้าน  ๔๐ กว่าราย มี care giver ดูแลอาบน้ำ หุงข้าว เป็นตำบลนำร่อง
Øพยายามทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีและให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพเป็นอันดับ ๑ สุขภาพดีก็ทำงานได้เต็มที่
Øมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาดูแลสุขภาพประชาชน
Øมีคลินิกเกษตรให้คำแนะนำเรื่องพืชผล และมีการแจกไม้ผลให้ชาวบ้านฟรี
Øมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่บึงหนองคาย ร่วมโดย อสม.ทุกคน นักเรียน และหัวหน้าส่วนราชการ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคมนี้  ท่านผู้ว่าราชการมาเป็นประธาน  กิจกรรมปลูกต้นไม้

^_,^

ท่านนายกฯ เข้าร่วมกิจกรรมรวมใจผู้เข้าประชุม  ผู้เขียนเริ่มจากพาทำท่าประกอบเพลง "ใบไม้ต้นเดียวกัน"  เพื่อสื่อการใช้เวลาอันมีค่า  คุณค่าของการใช้เวลาสาธารณะของพวกเราทุกคนร่วมกัน

จากนั้น ให้ทุกคนเขียนบัตรคำ  ภาพฝันอีก ๓ ปี  ด้านสุขภาพของคนตำบลวัดธาตุ  เล่าให้เพื่อน ๆ ภาคีทั้งห้องฟัง  แล้วออกไปติดบัตรคำตามการจัดกลุ่มที่พอจะเข้ากลุ่มเดียวกันได้ ... สนุกกันใหญ่

^_,^

ลองคิดว่าอยากเห็นสุขภาพของคนตำบลวัดธาตุ ในอีก ๓ ปี ข้างหน้า เป็นอย่างไร? เช่น อยากให้สุขภาพแข็งแรง

สรุปประเด็นหลัก ๆ  ความฝันระยะกลาง  ของภาคีแกนนำคนตำบลวัดธาตุนะคะ 

วิสัยทัศน์  คนตำบลวัดธาตุ  อีก  ๓  ปี
} สุขภาพดีตลอดไป  อายุยืน  แข็งแรงทุกวัย  ตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึง  ๑๐๐ ปี

} มีความสุข

} ไม่มีโรคทุกวัย   ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

} ลูกหลานเป็นคนดี   วัยรุ่นห่างไกลยาเสพติด   ปลอดยาเสพติด

} มีงานทำ   สุขภาพดี  หายหนี้

} แข็งแรงไม่มีขาย  อยากได้ต้องทำเอง

จะทำอย่างไร  บทบาทชุมชน  โรงเรียน

} ปลอด ๒ส ๓อ (สุรา ยาเสพติด ,อาหาร ลดหวาน มัน เค็ม กินตามส่วนตามเวลา)

} ออกกำลังกายต่อเนื่อง  มีศูนย์ออกกำลังกายทุกหมู่บ้าน  ชมรมออกกำลังกายผู้สูงอายุ

} มีการให้บริการเด็กวัยเรียนในสถานศึกษา ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิต

} นักเรียนได้รับการเอาใจใส่ด้านสุขภาพ โดยผู้ปกครอง ดูแลตั้งแต่เริ่มป่วยจนหายป่วย

} อบรมอย่างต่อเนื่อง  อสม.แนะนำผู้สูงอายุ/วัยรุ่น  สุขภาพดี

} ส่งเสริม อสม.ทำงานเป็นทีม ดูแลผู้พิการ/ติดเตียง/ผู้สูงอายุ/ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้/ผู้ด้อยโอกาส

} ตรวจสุขภาพประจำปี  มีหมอแนะนำการสร้างสุขภาพ

} เครื่องวัดไข้ในหมู่บ้าน/มีปรอทวัดไข้ประจำบ้าน หรือ ๓ - ๔ อัน/หมู่บ้าน

} ประชาชนเข้ารับบริการที่ รพ.สต.ได้ทุกกลุ่มโรค

^_,^

จะทำอย่างไร  บทบาท รพ.สต.วัดธาตุ

  • จัดระบบบริการ
  • หมอแนะนำการสร้างสุขภาพ
  • ส่งเสริม อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ทำงานเป็นทีม
  • มีการให้บริการเด็กวัยเรียนในสถานศึกษา  ดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิต
  • ประชาชนเข้ารับบริการที่รพ.สต.ได้ทุกกลุ่มโรค  กระจายบุคลากรจากโรงพยาบาลใหญ่ในพื้นที่
  • ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการออกซิเจนเพียงพอ

^_,^

จะทำอย่างไร  บทบาทด้านงบประมาณ

  • จัดงบประมาณเพิ่มขึ้น  อสม.ทำงานเป็นทีม  ดูแลผู้พิการ/ ติดเตียง
  • ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการออกซิเจนเพียงพอ
  • มีงบประมาณ  ทำศูนย์ออกกำลังกายทุกหมู่บ้าน
  • ส่งเสริม อสม. ทำงานเป็นทีม

^_,^  

บางกิจกรรมชื่อซ้ำกัน  แต่ข้อเสนอของหลายภาคี  ร่วมมือกันจึงจะสำเร็จได้  บางกิจกรรมก็ทำเป็นบางภาคี

จะเห็นความเชื่อมโยงของการดำเนินกิจกรรม  หากทำได้จริงจะส่งผลดีต่อเนื่องไปถึงกิจกรรมที่ตามมาได้

เช่น  ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของ อสม.  ตามที่หลายภาคีเสนอ  ทำให้เกิดผลกระทบด้านดีต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปถึง  คนพิการ/ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส  การออกกำลังกาย  ชมรมออกกำลังกาย  เด็กวัยเรียน  เป็นต้น

^_,^

เมื่อคุณตั๊ก  นักวิชาการสาธารณสุข  นำเสนอคืนข้อมูลภาวะสุขภาพในมุมมองนักสาธารณสุขแล้ว

ภาคีสำคัญในห้องนี้จึงได้อภิปรายเสนอแนะเพิ่มเติม  ถึงผลกระทบ  ความสำคัญที่ต้องแก้ไขปัญหา

แล้วทุกคนค่อยโหวต  ยกมือได้ไม่เกินคนละ  ๓  ครั้ง  ลำดับความสำคัญของปัญหาที่เห็นตรงกันทั้งภาคประชาชน  และภาคส่วนสาธารณสุข  ที่จะร่วมคิดต่อเพื่อออกแบบ 

๑) การเฝ้าระวัง/คัดกรอง  โดยประชาชน

๒) การดำเนินมาตรการทางสังคม

๓) การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๔) การปรับแผนงาน/โครงการ  ของท้องถิ่น/ตำบล

ดังนี้ นะคะ

ก. ประเด็นเบาหวาน  ความดันโลหิต  การสร้างสุขภาพ

ข. ประเด็นผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้มีภาวะพึ่งพิง  ผู้ด้อยโอกาส

ค. ประเด็นห่างไกลยาเสพติด

ง. ประเด็นอุปกรณ์ส่งเสริมการทำงานของ อสม.

^_,^

บรรยากาศระหว่างทำงาน  ๔  กลุ่ม  อย่างตั้งใจ  สนุกสนานแทรกเสียงหัวเราะบ้าง  

มีคุณครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม  ร่วมด้วยช่วยกันหลายภาคีจริง ๆ

^_,^

ก่อนคิดกิจกรรมแก้ไขปัญหา  เพื่อทำความเข้าใจว่า  แต่ละประเด็นที่พวกเรากำลังจะพัฒนานั้น  มีสิ่งใดหรือปัจจัยใดสำคัญเกี่ยวข้องบ้าง

ให้ลองเขียนลงในบัตรคำ  แล้วค่อยอธิบายเชื่อมความสัมพันธ์กับชื่อประเด็น  เกี่ยวกันอย่างไร

โชคดีได้ร่วมทีมวิทยากรค่ากลางด้านช่องปาก  ของการประชุม ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ที่โรงแรมบุศยรินทร์  จัดโดยสำนักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัยและเขตบริการสุขภาพที่ ๘  ที่พี่แต๋ว  ปิยพร  เสาร์สาร   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่  ศิษย์เอกของ อ.ดร.นพ.อมร  นนทสุต  มาเป็นวิทยากรหลักให้  จึงมีตัวอย่างให้พวกเราเห็นชัดขึ้น

แต่ละกลุ่มจึงคิดและนำเสนออย่างสนุก

^_,^

พอเข้ากลุ่มกิจกรรมสุดท้าย  ก็เอาบัตรคำแต่ละปัจจัยนั่นแหละ  มาคิดต่อเป็นกิจกรรม  แล้วค่อยช่วยกันดูว่า  เป็นกิจกรรมในหมวดไหน

๑) การเฝ้าระวัง/คัดกรอง  โดยประชาชน

๒) การดำเนินมาตรการทางสังคม

๓) การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๔) การปรับแผนงาน/โครงการ  ของท้องถิ่น/ตำบล

บรรจุในตารางบูรณาการกิจกรรม  เป็นอันเรียบร้อย

ฝ่ายเลขานำไปพิมพ์เป็นแผนงาน/โครงการ  นำเข้าการประชุม  หากอนุมัติก็บรรจุเป็นข้อบัญญัติของเทศบาลตำบลวัดธาตุ  ดำเนินโครงการได้  เพื่อสุขภาพคนตำบลวัดธาตุ

^_,^

มีน้องนักศึกษา วสส.ขอนแก่นมาฝึกงาน  ปี ๔ สุดท้าย  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข)

ผู้เขียนเตรียม Slide ไปส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระ  และการออกแบบกิจกรรม

พอแต่ละกลุ่มนำเสนอ  น้อง ๆ ช่วยเป็น Note-taker  ผู้เขียนช่วยจับประเด็น  สรุปคำพูดให้กระชับ  น้องก็เหมือนได้ฝึกไปด้วย

รายละเอียดทั้งหมดที่แต่ละกลุ่มนำเสนอแผนงาน/กิจกรรมในโครงการ  ทั้ง  ๔  ประเด็นหลักที่ประชุมร่วมคิดวันนี้  อยู่ใน Slide แล้วนะคะ  ติดตามรายละเอียดได้

2_19_july_2560_SLM_wattat.ppt

ขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจการร่วมคิดร่วมทำของภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง   

ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนที่ดีที่สุด  จากนั้น ค่อยสังคมช่วยเหลือเกื้อกูล  แล้วค่อยถึงภาครัฐนะคะ  ไม่ว่าภาคท้องถิ่น  ส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลาง

คืนนี้  ฝันดี  ฟันดี  สุขภาพดีนะคะ

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

คืนที่ฝนตกหนัก  ศุกร์ต่อเสาร์ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

^_,^

ปล. เอาใจช่วยคนสกลนคร  และภาคอีสานหลายจังหวัดนะคะ  ฝนตกยังไม่หยุดเลยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายอยู่ดีมีแฮงความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมบันทึกได้ละเอียดมาก

เห็นการทำงานทั้งหมด

มาให้กำลังทีมงานและ ที่ตำบลวัดธาตุครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ อ.ขจิต  ทีมงาน ภาคี  เครือข่ายตำบลวัดธาตุ  เข้มแข็งมากค่ะ

น้องนักศึกษาเก่ง  หัวไวค่ะ  บอกนิดเดียว  เก็บความลง slide เร็วมากค่ะ  ทำสวยด้วย

เขียนเมื่อ 

สุขภาพ.แข็งแรง..หัวเราะ..วันละนิด..จิตแจ่มใส...ขอให้ทำงานด้วยความสุข..นะเจ้าคะ..(ยายธี..ค่ะ)..

หวังว่า..โครงงาน..บัตรประกันสุขภาพประชาชน..ที่เรียกว่าบัตรทองหรือ..สามสิบ บาท..รักษาทุกโรค

คงจะมีต่อไป..นะ..เพราะเราไม่มี..ประธานาธิบดี..ชื่อ..ทรั้ม..อิอิ..ตรงนี้..คงไม่เกี่ยวกัน..๕๕๕๕....

เขียนเมื่อ 

ยังหัวเราะได้ค่ะ คุณยายธี  ขอบคุณนะคะ

พยายามรักษาสมดุลค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลให้เดินไปต่อได้ค่ะ  เพื่อประชาชนหาเช้ากินค่ำทั่ว ๆ ไป  ได้ใช้โครงการบัตรทองอย่างมีความสุข ... บุคลากรสุขด้วย