อบรมครูเรื่อง PLC และการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนหัวหิน


กิจกรรมการอบรมครูภาษาอังกฤษแบบ Active Learning และ PLC ของครูที่โรงเรียนหัวหิน

วันพฤหัสบดีที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2560 ผู้เขียนมีอบรมครูเรื่อง PLC และการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนหัวหิน  กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของศูนย์ ERIC ของสพม.10 ท่านอาจารย์ไพรอด รังสิมาภิรัต ประสานงานผู้เขียนมาจัดกิจกรรม ผู้เขียนได้พบได้พบท่าน ผอ.สิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน วันนี้มีครูมาร่วมกิจกรรมประมาณ 30 ท่าน จากข้อมูลพบว่า โรงเรียนหัวหินมีบุคลากรที่เป็นผู้บริหารระดับ 8 จำนวน  3  คน  รองผู้บริหารระดับ  7  จำนวน  2  คน  ครูจำนวน  88  คน ครูพิเศษจำนวน  25  คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน 6  คนนักเรียนจำนวน  2,200  คน  

กิจกรรมในวันที่ 21 มีกิจกรรมการใช้ www.classstart.org  ด้วย  

•วิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวว่า PLC ของครู คือการรวมตัวกันจัดการความรู้ของครู คือเป็น KM ครูนั่นเอง เป็นกลไกช่วยสนับสนุนให้ครูสร้างความรู้ขึ้นใช้ทำหน้าที่ครู และนำความรู้ไปใช้ทำหน้าที่ครู เพื่อให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้ชนิด “รู้จริง” (mastery)
•ในทาง KM การรวมตัวกันจัดการความรู้ของคนที่ทำงานเดียวกันหรือคล้ายๆ กัน เรียกว่า CoP (Community of Practice) เรียกในชื่อไทยว่า ชุมชนแนวปฏิบัติ ชุมชนแนวปฏิบัติของครู ก็คือ PLC ครูนั่นเอง การจัดการ PLC ครูจึงใช้หลักการและวิธีการของ CoP


•ท่านอาจารย์ ประเวศ วะสี เสนอแนวคิด INN คือ
•I = Individual หรือปัจเจกบุคคล คือ ความรู้ ความสามารถ และสิ่งที่เป็นตัวตนของเราที่มีจิตสำนึกใหม่ว่าเรามีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีคุณค่า มีศักยภาพที่จะทำอะไรดี ๆ และร่วมกันทำอะไรที่ดีได้ จิตสำนึกใหม่นี้จะปลดปล่อยผู้คนไปสู่ศักยภาพ อิสรภาพ และความสุขอันมหาศาล
•N = Node คือกลุ่มคนที่เป็นแกนหลักในการดำเนินการนั้นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มคนขนาดไม่ใหญ่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันและถูกจริตกัน รวมตัวร่วมกันทำเป็นกลุ่มๆอย่างหลากหลายกลุ่มเหล่านี้มีความสุขและสร้างสรรค์ เพราะเป็นความสัมพันธ์ทางราบด้วยความเสมอภาค

•N = Network คือเครือข่าย มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม โดยทั้งคนในหน่วยงาน กลุ่มคนในหน่วยงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการนี้จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายหลายชั้น (Multilevel Networking) สามารถทำงานร่วมกัน หนุนเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนเชื่อมต่อไปยังองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างเข้มแข็ง

จุดประสงค์ของ Professional Learning Community (PLC )

1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(show and  

     share)ให้เกิดประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายด้านการศึกษาเพื่อ 

    พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดศักยภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน

3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher professional)

    ด้วยการพัฒนาผู้เรียน


ขั้นตอนของProfessional Learning Community (PLC ) มีดังต่อไปนี้


1. กลุ่มครูที่จะทำProfessional Learning Community </p>

(PLC ) โดยอาจรวมกลุ่มกันคือ ครูที่สอนวิชาเดียวกัน หรือครูที่อยู่ในกลุ่มสาระเดียวกัน เช่นภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรือ อยู่ในระดับเดียวกัน หรือช่วงชั้นเดียวกันเป็นต้น นอกจากนี้ยังแบ่งกลุ่มตามลักษณะงานเช่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรืองานอื่นๆเป็นต้น รวมไปถึงการรวมกลุ่มในเครือข่ายต่างโรงเรียนด้วย

2. กลุ่มครู Professional Learning Community (PLC ) กำหนดปัญหา พยายามหาปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ควรช่วยกันค้นหาปัญหา และไม่ผลักภาระปัญหาออกจากตัว จะทำให้ไม่ได้ปัญหาที่แท้จริง

3. กลุ่มครู Professional Learning Community (PLC ) หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข

4. กลุ่มครู Professional Learning Community (PLC ) กำหนดเป็น Project based learning (PBL)สำหรับหัวข้อนั้นๆ โดยกำหนดว่าจะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไรและอย่างไรให้ชัดเจน

5. กลุ่มครู Professional Learning Community (PLC ) นำสิ่งที่เป็น Project based learning (PBL) มาปรับปรุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงาน ปรับใช้และทำเป็น นวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ต่อไป

 ผอ.สิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน มากล่าวเปิดงาน

เครื่องมือช่วยสำหรับ Professional Learning Community (PLC)

1. ทักษะการฟัง ใช้การฟังแบบลุ่มลึก(deep listening) ฟังแบบไม่ตัดสินใจอะไรไปก่อน

2. เรื่องเล่าเร้าพลัง โดยเล่าเรื่องที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี(Best practice) ของการเรียนการสอนหรือการทำงานนั้นๆ

3.การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

4. Before Action Review ( BAR) การตั้งความหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไร ได้แก้ไขปัญหาอะไร และ After Action Review (AAR) คือเมื่อตั้งความหลังเอาไว้หลังแก้ไขปัญหาแล้วได้ตามหวังหรือไม่อะไรเป็นปัญหา มีแนวทางแก้ไขต่อไปอย่างไรในอนาคต

5.ระดับการพัฒนาระดับของนักเรียน ว่านักเรียนพัฒนาไปอย่างไร

6. ICT โดยอาจใช้เป็นนวัตกรรมหรือใช้เผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิก ผู้เขียนแนะนำ www.gotoknow.org สมาชิกบางท่านอาจใช้ line หรือ facebook

อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/628028

ครูเข้ากลุ่มทำกิจกรรมฝึกการฟังแบบลุ่มลึก โดยใช้เทคนิคการฟังแบบ deep listening  
กิจกรรมนำเสนอ SWOT โรงเรียน


เกมเรียงประโยคภาษาอังกฤษ โดยผู้เขียนตัดประโยคเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษเอาไปติดไว้ในที่ต่างๆแล้วให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มไปลอกประโยคเหล่านั้นมาบอกเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นผู้เขียน กลุ่มใดเรียงประโยคได้ก่อนกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ชนะ คุณครูแต่ละคนในกลุ่มตั้งใจมาก แต่ไม่รู้ว่ามีประโยคที่ตัดเอาไว้อยู่ในสมุดกิจกรรมแล้ว เลยเพียงแค่เอามาตรวจสอบและเรียงตัวเลขได้ครูสามารถเอาใบงานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ 


กิจกรรมการใบ้คำภาษาอังกฤษให้ครูท่านหนึ่งเป็นผู้ใบคำแต่มีคำต้องห้ามเอาไว้  ถ้าเผลอพูดคำที่ต้องห้ามเอาไว้จะต้องมาเป็นคนถูกใบ้คนต่อไป 

กิจกรรมการใบ้คำภาษาอังกฤษคุณครู Active มาก ผู้เขียนเอา video มาให้ดูด้วยครับ

ต่อไปเป็นกิจกรรม running dictation ให้ครูไปดูเนื้อเรื่องแล้วมาบอกเพื่อนแล้วนำเนื้อเรื่องมาแสดงละครเพื่ออธิบายเนื้อเรื่องเป็นที่สนุกสนานมาก


ในภาพข้างบน ครูแสดงละครได้ดี ตัวละครทุกตัวมีส่วนร่วมและได้พูดภาษาอังกฤษด้วย 


กิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรม Find someone who ให้ไปสัมภาษณ์เพื่อนๆและมาสรุปว่าเพื่อนทำอะไรได้บ้างเช่นร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ก็ให้ร้องเพลงภาษาอังกฤษเลย

ดู video การพูดภาษาอังกฤษของครูนะครับ

กิจกรรมต่อไปเป็นการพับกระดาษ Origami ให้ตัวแทนครูไปสอนคุณครูใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยสอน ครูสามารถทำได้ เลยเพิ่มให้อีกหนึ่งโมเดล เป็นที่ชอบใจของครู


ดูครูตั้งใจและมีสมาธิในการพับกระดาษมาก

วันแรกเลิกไวประมาณ 3 โมงครึ่งเพราะนัดน้องวันชนะครูมวยโบราณเอาไว้วันรุ่งขึ้นจะสอนมวยโบราณเนื่องจากครูอยากเรียนเลยเอาน้องนักมวยจริงๆคือน้องวันชนะมาช่วยล่อเป้าและสาธิตการต่อยด้วยมีอุปกรร์ให้ครูใช้ลองต่อยดู


วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 มีอบรมครูต่อให้ครูช่วยกันระดมสมอง(brainstorming) ในเรื่องปัญหาของการเรียนการสอนให้ได้มากที่สุดแล้วเลือกประเด็นที่มีปัญหาต้องรีบแก้ไขแบบเร่งด่วน ครูช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยออกแบบการสอนเป็นแบบแผนการสอน ตามหัวข้อ 

1.ชื่อเรื่อง

2.จุดประสงค์การเรียนรู้

3.วิธีสอน

4.การวัดผลและประเมินผล

5.สื่อและอุปกรณ์การสอน

ครูเตรียมแผนการสอนและสื่ออุปกรณ์เพื่อสอนเพื่อนร่วมสัมมนาจริงๆ 

ครูสาธิตการสอนโดยให้เพื่อนร่วมชั้นเป็นนักเรียน ช่วยกันวิพากษ์แผนการสอนว่าเป็นอย่างไรบ้างในภาพครูสอนเรื่อง Parts of speech โดยให้ผู้เรียนเรียงประโยคเนื่องจากนักเรียนมีปัญหาเรื่องการเรียงหน้าที่ของคำว่าควรอยู่ส่วนใดของประโยค อีกกลุ่มหนึ่งสอนเรื่อง การใช้หัวเรื่องกีฬากระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษและให้นักเรียนทำท่าทางแบบ miming ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ผู้เขียนได้ขอความอนุเคราะห์ครูวันชนะ ครูมวยไทยโบราณรุ่นที่ 1 มาช่วยล่อเป้าและสอนมวยไทยให้แก่ครูผู้เขียนสอนท่ามวยพื้นฐานก่อนแล้วตามด้วยการสอนแบบให้ครูต่อยเป้าจริงๆ มีชาวต่างประเทศที่เป้นเจ้าของโรงยิมและผู้มาเรียนมาช่วยสาธิตการสอนด้วย คุณครูได้เรียนมวยไทยเป็นภาษาอังกฤษได้รู้จักแม่ไม้มวยไทยเสียดายเวลาน้อย ครูไม่ค่อยได้ต่อยเป้าเท่าไร คุณครูกลัวด้วย 


ตอนสุดท้ายถ่ายรูปร่วมกัน ผูเขียนชอบกิจกรรมนี้เพราะได้ร่วมงานกับครูมวยไทยรุ่นที่ 1 ด้วย ครูคงชอบ


video สาธิตการต่อยเป้าของครูวันชนะ แสนสุขยิม ที่มาช่วยจัดกิจกรรม

video กิจกรรมมวยไทย

ในช่วงตอนบ่ายผู้เขียนสอนให้ครูใช้ www.classstart.org ในชั้นเรียนเพื่อให้คุณครูสามารถนำไปใช้ในสอนในชั้นเรียนได้ด้วย ตอนสอนครูเปิดชั้นเรียน ทำเอกสารและสร้างแบบฝึกหัดให้แก่นักเรียน ตอนคุณครูทำการเปิดชั้นเรียนสนุกมาก ครูถามคำถามตลอดเวลา เป็นการสอนที่ active มากเพราะครูได้ปฏิบัติจริง  ตอนสุดท้ายคุยเรื่องการทำ log book ที่ครูสามารถใช้ประเมินการพัฒนาวิชาชีพครูได้ทั้งหมด 50 ชั่วโมง ท่านรองผู้อำนวยการมากล่าวปิดงานอบรม และแจกใบประกาศนียบัตร ขอบคุณท่านอาจารย์ไพรอด รังสิมาภิรัต และทีมงานมากที่ดูแลเป็นอย่างดี 

หมายเลขบันทึก: 631294เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2017 08:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 กรกฎาคม 2017 10:53 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (9)
  • ได้ความรู้เรื่อง PLC เยอะเลยครับ "PLC , CoP , INN หลักคิดเดียวกัน" 
  • สนใจวิธีการหรือเครื่องมือ ที่จะนำไปสู่ PLC ของอาจารย์มากๆเลยครับ..
  • ขอบคุณความรู้ครับอาจารย์!

ใน สพฐ.  / สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมและมัธยมศึกษา / โรงเรียนในสังกัด ใช้ PLC เป็นเงื่อนไขในการเลื่อนวิทยฐานะด้วย / เผลอแป๊ปเดียว มีตลาดวิชาให้ครูช็อปอีก  / ภาษาที่ฮิตของรายการ หน้ากากนักร้อง น่าจะนำมาใช้ได้ กับวลีที่ว่า "งง ดิ ๆ ๆ " / สอบถาม อ.ขจิต ครับ รูปที่ใช้วางในบล๊อก ปัจจุบันเจ้าของบล๊อกไม่สามารถย่อให้เล็กจากไฟล์ที่ Up หรือครับ  ผม mail ถามส่วนผู้ดูแลแล้ว ยังไม่มีคำตอบ ทดลองวางรูปในบล๊อกก็ใหญ่โตมโหฬาร หลายรูปซะด้วย  จึงยังไม่ได้ลงมือจัดการบันทึกเรื่องนั้นที่ วางแนวไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 11 กค. 60

ขอบคุณพี่ครูธนิตย์

อยากไปช่วยนะครับ

เทคนิคที่ใช้เป้นเทคนิคการฟังแบบลุ่มลึกและเทคนิคการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน

พอดีครั้งนี้ทำกับครูภาษาอังกฤษเลยใช้เทคนิคเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

ถ้าครูวิทย์ต้องทำแบบพี่ครูเองครับ

ขอบคุณคุณคณิน

ผมใช้ย่อภาพก่อนแล้วค่อยเอามาลงครับ

ผมย่อตอนลงบันทึกไม่ได้เหมือนกันครับ

-สวัสดีครับอาจารย์ฺ

-ตามมาเยี่ยมค่ายสนุกๆ อีกแล้ว..

-ภาษาอังกฤษไม่ว่าวัยไดก็สนุกสนานนะครับ 555

เคยผ่าน ๆ plc  มาบ้างแล้ว

กับ pdca  คล้าย ๆ กันนะ

คิดถึงจ้ะน้องขจิต

คราวนี้ ได้เห็นหลากหลายสาระ

1. ความพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวืชาชีพครู

2  กระบวนการพัฒนาจากความคิดพื้นฐาน

3  ภาพ วิดีทัศน์ การทำกิจกรรมของครู ผลงานจากการทำกิจกรรม

4   สื่อการเรียนรู้ที่เป็นเกมน่าสนใจจาก (หนังสือเกม เสร็จเมื่อไรครับ)

5  ขอบคุณครับสำหรับ ความคิด วิธีคิด วิธีปฎิบัติ ที่เผยแพร่ ก้าวหน้าไปมากกว่า 

ทศวรรษที่ผ่านมา ติดตาม Gotoknow ของท่าน ตามทันยุคได้

  • คุณครูสนุกสนานไม่แพ้เด็กๆเลยนะครับ 
  • Activeกันมากจริงๆครับ..ชื่นชมๆๆ

ขอบคุณคุณเพชร พี่ครูมะเดื่อและท่านหัวหน้าปรีชา

รวมถึงครูธนิตย์ด้วยครับ

หัวหน้าปรีชา

หนังสือกิจกรรมเกมกำลังอยู่ในกระบวนการพิมพ์ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี