ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่ง (About Wealth) ตอนที่ 3

อายุ รายได้ และความรู้ ก็คือทุนทางความสามารถ (Human Capital) ในการสร้างรายได้ที่ประกอบไปด้วยความเสี่ยง

ในความเป็นจริงแล้ว ทั้งอายุ รายได้ และความรู้ ก็คือทุนทางความสามารถ (Human Capital) ในการสร้างรายได้ที่ประกอบไปด้วยความเสี่ยง ได้แก่ การตาย เจ็บป่วย และตกงาน นั่นเอง ซึ่งหากเรานำเกณฑ์การพิจารณาเลือกพอร์ตโฟลิโอ ประยุกต์ร่วมกับตารางจำแนกประเภทของพอร์ตโฟลิโอ จะทำให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ลึกมากยิ่งขึ้น ดังแสดงในตาราง

ตารางข้างต้นเป็นเพียงการพิจารณาจากปัจจัยภายใน (Internal Factors) ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถ้าต้องการให้ข้อมูลวิเคราะห์ครบถ้วนสมบูรณ์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำปัจจัยภายนอก (External Factors) มาพิจารณาประกอบอีกระดับหนึ่ง ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Macroeconomic Environment) เอื้ออำนวยมากน้อยเพียงใด ดังนั้น เราอาจจะแบ่งสถานการณ์ (Scenario) ที่แตกต่างกันตามสภาพเศรษฐกิจได้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเป็นขาขึ้น (Economic Upturn) เศรษฐกิจเป็นขาลง (Mid Economic Downturn) หรือเศรษฐกิจเป็นขาลงอย่างรุนแรง (Severe Economic Downturn)

อ้างอิง : Thanakrit.net


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าด้วยเรื่องกลยุทธ์การจัดการความเห็น (0)