ครูคือ " ผู้ให้ "

ศาสตร์บริหาร ผสานการสอน เป็น บ ว ร แห่งการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวต่อไป

" อีก ๒๘ เดือน ครูก็จะเกษียณแล้ว"

เป็นคำตอบที่คุณมะเดื่อตอบอดีตลูกศิษย์

ที่มาคุยด้วย
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว...ยังเห็นภาพตัวเองในวันแรก

ที่ได้มารายงานตัวกับ " ครูใหญ่" ในวันแรกของการเป็น " ครู"

ที่โรงเรียนนี้ ...... จากวันนั้นถึงวันนี้ ๓๘ ปี เต็มแล้ว

บนเส้นทางของชีวิตครู คุณมะเดื่อมีเป้าหมายที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า

จะต้องเป็น " ผู้ให้ " และต้องทำให้สำเร็จอยู่ ๓ ประการด้วยกัน คือ...

๑. ให้ศิษย์

๒. ให้เพื่อนครู

๓. ให้สังคม

มาถึง ณ เวลานี้ คุณมะเดื่อได้ทำตามปณิธานของตนเองมาแล้ว

โดยตลอด
๑.ให้ศิษย์

คุณมะเดื่อไม่ได้จำกัดความคำว่า " ศิษย์" อยู่แค่เพียงนักเรียนที่อยู่

ในชั้นเรียน ที่คุณมะเดื่อสอนเท่านั้น แต่ คิดเสมอว่า " เด็กทุกคนที่อยู่

ในผืนแผ่นดินไทย คือ ลูกศิษย์ ทั้งสิ้น" คุณมะเดื่อมีลูกศิษย์ในโรงเรียน

๓๘ รุ่นแล้ว และเริ่มต้นมีลูกศิษย์นอกโรงเรียนครั้งแรกเมื่อเป็น " ครูตู้"

ของโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน โดยเป็นครูสอนทางไกลจากโรงเรียน

ต้นทางคือ โรงเรียนวังไกลกังวล ไปยังโรงเรียนปลายทาง ที่อยู่ในถิ่น

ทุรกันดารทั่วประเทศ แม้จะเป็นการสอนในระยะสั้น ๆ ( ๑ ภาคเรียน)

แต่ก็นับได้ว่า คุณมะเดื่อให้ความรู้แแก่ศิษย์ทั่วประเทศเหมือนกัน

ต่อมา คุณมะเดื่อได้เป็นวิทยากรสอนนักศึกษา กศน. ซึ่งก็มีทั้งวัยรุ่น

และวัยทำงาน นับเป็นอีก ๑ งานที่เป็นการ " ให้ศิษย์" เหมือนกัน

ต่อมา เมื่อคุณมะเดื่อได้มีโอกาสเป็น " ครูออนไลน์" ตามโครงการ

" ห้องเรียนคุณภาพ DLIT " ที่ครูทั่วประเทศนำไปเป็นแนวทาง

ในการสอนนักเรียนอีกทางหนึ่ง ก็เป็นการเติมเต็มให้กับ ปณิธาน

ข้อนี้ของคุณมะเดื่อได้เช่นเดียวกัน
๒. ให้เพื่อนครู

จากการที่คุณมะเดื่อได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ที่ทำงานการศึกษา ทั้งการอบรม การศึกษาดูงาน การพูดคุยกับ

เพื่อนครูด้วยกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโลกของ

โชเชียล social network โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเว็บไซต์ของ G2K

ตลอดจน การเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปริญญาตรี ( บริหารการศึกษา)

และ ปริญญาโท ( เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ของ มสธ.) ซึ่งทำให้

คุณมะเดื่อได้มีแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ

จากประสบการณ์นั้น ๆ นำมาพัฒนางานการเรียนการสอน

จนประสบความสำเร็จ และได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ

เหล่านี้ไปช่วยเหลือเพื่อนครูทั้งที่รู้จักเป็นการส่วนตัว และทาง

สังคมออนไลน์ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของ งานวิจัย และ

งานการเรียนการสอน ตลอดจน งานบริหารการศึกษา และงานพัฒนา

ตนเอง ( วิทยฐานะ) โดยเป็นการบริการด้วยใจ (ไม่มีค่าตอบแทน

ใด ๆ ทั้งสิ้น ) คุณมะเดื่อได้มีโอกาสเผยแพร่งานในระดับประเทศ

อยู่บ้าง เช่น การได้รับคัดเลือกให้เป็น " ครูเกียรติยศ สาขาภาษาไทย"

" ครูต้นแบบ ภาษาไทย" " ครูดีในดวงใจ (รุ่นที่ ๑) และอื่น ๆ

(ไม่ได้จำ) มีโอกาสได้นำผลงานไปนำเสนอและจัดแสดงทั้งใน

ระดับจังหวัด และระดับชาติ หลายครั้ง ทำให้ได้พบปะ พูดคุยกับเพื่อนครู

ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อนครูหลายต่อหลายคน ขอนำผลงานของคุณมะเดื่อ

ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน บางคนขอเอาไปใช้ประกอบ

การทำผลงานของตน คุณมะเดื่อยินดียกให้อย่างเต็มใจ

นี่คือ " ปณิธาน ข้อที่ ๒ .....ให้เพื่อนครู " ของคุณมะเดื่อ

ที่ประสบความสำเร็จแล้ว

๓. ให้สังคม

คุณมะเดื่อคิดเสมอว่า คุณมะเดื่อเป็น " หนี้สังคม และชุมชน"

คิดเสมอว่า หากไม่มีชุมชน หรือสังคมที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ ก็คง

ไปอยู่ที่ห่างไกลมากกว่านี้ ... ทุกวันนี้คุณมะเดื่อเดินทางไปทำงาน

ด้วยเวลา ไม่ถึง ๕ นาที นับว่าโชคดีจริง ๆ ที่อยู่ใกล้บ้าน

อีกอย่างหนึ่ง ชุมชนที่นี่ เสมือนบ้านของคุณมะเดื่อ ทุกคน

คิดว่าคุณมะเดื่อเป็นลูกหลานของเขา ให้ความเป็นกันเองกับคุณมะเดื่อ

เสมอญาติพี่น้องทำให้คุณมะเดื่อทำงานอย่างมีความสุข

สิ่งที่คุณมะเดื่อให้กับสังคมเป็นอันดับแรกก็คือ ให้การศึกษาแก่ลูกหลาน

ของเขาอย่างเต็มที่ อันถือเป็นหน้าที่หลัก ต่อมาก็คือ ให้ความร่วมมือ

ทุกอย่างที่ชุมชนต้องการ และคุณมะเดื่อทำได้ เช่น งานพิธีกรต่าง ๆ

ทั้งงานวัด งานประเพณี งานบุญต่าง ๆ การเป็นผู้นำในการจัดงาน

ประเพณี ฯลฯ เท่าที่คุณมะเดื่อจะทำได้ ไม่ใช่เฉพาะในชุมชน

แม้แต่ในอำเภอ หรือจังหวัด หากมีโอกาสคุณมะเดื่อก็จะให้ความ

ร่วมมือเสมอ เป็นการให้ที่เรียกว่า การตอบแทนสังคม และเมื่อครั้ง

เริ่มต้นชีวิตราชการครู คุณมะเดื่อได้ร่วมทีมงาน " วิทยากร" ของจังหวัด

ที่ให้การฝึกอบรมชาวบ้านมาตลอด ทั้ง ลูกเสือชาวบ้าน ทสปช.

อพป. กลุ่มสตรี ฯลฯ การทำงานร่วมกับทีมวิทยากรที่มาจาก

หลาย ๆ หน่วยงานทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ

อย่างมากมาย อีกทั้งการได้ทำงานใกล้ชิดประชาชน

ในพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้ได้เรียนรู้วิถึชีวิตของชุมชน

การทำงานกับชุมชนได้เป็นอย่างดี

และที่ดีที่สุดก็คือ การได้มาเป็นสมาชิกของ G2K นี้แหละ

ได้รับสิ่งดี ๆ ต่าง ๆ จากมวลมิตรรักแฟนเพลงอย่างกว้างขวาง

G2K ช่วยให้คุณมะเดื่อพบกับสิ่งที่ดีงามมากมายทั้งเพื่อน

ทั้งการทำงาน และอื่น ๆ เป็นสังคมสร้างสรรค์และพัฒนา

ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และคุณภาพชีวิต ที่สามารถ

นำไปใช้ได้ทั้งชีวิตประจำวัน และงานอาชีพ ได้อย่างแท้จริง
อีก ๒๘ เดือน คุณมะเดื่อก็จะเกษียณแล้ว

สิ่งหนึ่งที่ตั้งใจไว้ว่า จะต้องทำก็คือ ในวันเกษียณ

จะ " จัดการทอดผ้าป่าการศึกษา" ให้กับโรงเรียน

แทนการจัดงานเกษียณที่เขาจัดกันทั่ว ๆ ไป

ณ วันนี้ คุณมะเดื่อได้ทำตามปณิธานการเป็น " ครู " ของตนเองที่ตั้งไว้แล้ว

และยังเหลือเวลาอีก ๒๘ เดือน ที่จะ เติมเต็มงานต่าง ๆ ให้สมบูรณ์

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ " ฟื้นฟูโรงเรียน" ให้กลับมาเข้มแข็งอยู่ในระบบที่ควรจะเป็น

ตามแนวทางที่คุณมะเดื่อคิดไว้ คือ.....

ใช้ " ศาสตร์บริหาร ผสานการสอน เป็น บ ว ร แห่งการพัฒนา" สืบต่อไป


...............................................บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ในมุมมองความเห็น (5)

-สวัสดีครับพี่ครู

-ไม่น่าเชื่อว่าอีก 28 เดือนจะเกษียณนะครับ

-พี่ครูยังมีแรงสู้ที่สานต่อความฝันให้กับเด็ก ๆ อีกมากมาย

-ยินดีที่ได้รู้จักพี่ครูผ่านระบบ G2K และได้สืบสานสัมพันธ์เป็นสายใยที่แน่นแฟ้นขึ้นนะครับ

-หากมีเวลาพักผ่อนแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่และมาแวะทักทายหรือพักผ่อนกับครอบครัวเล็กๆ ของผมได้นะครับ

-Hi Hug House ยินดีต้อนรับครับ


เขียนเมื่อ 

หวัดดีน้องเพชร จ้าาอีก ๒๘ เดือนจริง ๆ

ไม่ขาดไม่เกินนะ ต้องมาพักสมองที่บ้านน้องอีกแน่ ๆ

ยังไม่ได้ชิม " เขียดทอด" เลยอ่ะนะ ขอบคุณล่วงหน้า

เลยละกัน คิดถึงน้องเพชร น้องมดนะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

มาชื่นชม

มาแจ้งว่ารอวันจัดกิจกรรมเดือน สค น่าจะปลายเดือน

พอดีมีกิจกรรมช่วงนี้เยอะมาก

เขียนเมื่อ 

ความเป็นครู ยิ่งใหญ่เสมอครับ

เพราะครูสอนชีวิต สาระชีวิตด้วยกันทั้งนั้น


แวะมาเคารพครูครับ -

ทอดผ้าป่าการศึกษา เป็นแบบไหนเหรอค่ะพี่ แต่ดูน่าสนใจนะคะ

หมายเลขบันทึก

630470

เขียน

28 Jun 2017 @ 14:32
()

แก้ไข

29 Jun 2017 @ 10:15
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 4, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก