ถอดบทเรียนศูนย์ พัฒนาครอบครัว (ศพค)พัทลุง ต้องถอด สอด ใส่

ใส่ความคาดหวัง ทิศทางการพัฒนา เพราะเชื่อว่า บทเรียนไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในอดีต แต่การถอดบทเรียนต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนา สู่ นวัตกรรมใหม่ ในศูนย์พัฒนาครอบครัว ............. ​

มาคมครอบครัวศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมงานครอบครัวอบอุ่นในระดับพื้นที่ จัหวัดพัทลุง ได้รับโครงการมา 10 พื้นที่ ตำบล ซึ่ง
แต่ละตำบลก็จัด กิจกรรมหลากหลายกันไป สำหรับศูนย์พัฒนาครอบครัวในเขต เทศบาลได้จัดกิจกรรม"ฝึกอบรม เฝ้าระวังลดปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว" ซึ่งทางคณะทำงาน ได้ลงเก็บข้อมูลครัวเรือน ทั้งก่อนทำกิจกรรมและทั้งทำกิจกรรม ใช้สุ่มครัวเรือน 30 ครัวเรือน ทั้งก่อนและหลัง
ทำกิจกรรม ใช้ ครัวเรือนที่เก็บรอบแรก มาเก็บหลังสิ้นสุดกิจกรรม
ซึ่งในการทำกิจกรรม มีกลุ่มเป้าหมายโครการ 80 คน ประกอบด้วย
คณะทำงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัว 15 คน
ผู้แทนกรรมการชุมชนละๆ 4 คน รวม 20 คน
อสม . 10 คน
ตัวแทนครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
เจ้าหน้าที่ผู้รวมสังเกตุการณ์ 5 คน
ใช้ วิทยากรจาก เตรือข่ายครอบครัวพัทลุง ออกแบบกิจกรรม การสร้างสัมพัธภาพที่ดีต่อครอบครัว การใช้เวลาว่างร่วมกัน และการเรียนรู้
พรบ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง พศ. 2550
ทางคณะทำงานคาดหวังว่า โครงการนี้ จะทำให้ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร และสมาชิกครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของ
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาคงามรุนแรงได้ และได้มีความรู้เรื่องความคุ้มครองทางด้าน
กฎหมาย ลักษณะของความรุนแรง โทษของความรุนแรง ความคุ้มครองของผู้แจ้งเหต และอายุความ และมีเครือข่ายครอบครัว ในชุมชน ได้มีเวที
พูดคุย กันอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเสร็จกิจกรรมของโครงการ ทาง สมาคมครอบครัวเข้มแข็งพัทลุง ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ นัด 10 พื้นที่ มาบอกกล่าวเล่าเรื่อง ว่า แต่ละ
ศพค ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น มีความสำเร็จอย่างไร ซึ่งแต่ละพื้นที่ มีสิ่งดีมาบอกเล่ากัน 10 ศพคของพัทลุง
มี10 ชุดความรู้ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของศูนย์พัฒนาครอบครัว เพราะการถอดบทเรียนครั้งนี้ พวกเรามีทั้งการ ถอด การสอด การใส่ .....ถอด
....หัวโขน ทั้ง นักพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่ อสม.และ กรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว เราถอดหัวโขนออก ก่อนถอดบทเรียน
เพราะหากยังติดหัวโขนอยู่ มันจะเป็นแค่ถอดความรู้สึก แล้วจะมึนกับกรอบคิดเดิมๆ
สอด......
สอดแทรกสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการเปรียบเทียบในการ เหลียวหลัง แลหน้า ทบทวนการทำงาน
ใส่......
ใส่ความคาดหวัง ทิศทางการพัฒนา
เพราะเชื่อว่า บทเรียนไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในอดีต แต่การถอดบทเรียนต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนา สู่ นวัตกรรมใหม่ ในศูนย์พัฒนาครอบครัว .............
ขอบคุณ อาจารย์ ไพทูรย์ ทองสม ที่กระตุกต่อมคิดในการถอดบทเรียน
เขียนที่ บ้านวอญ่า ปลาย มิถุนาเดือนถือศิลอด (22 มิย 60)


นายกสมาคมครอบครัวเข้มแข็งพัทลุง อาจารย์ ลิขิต เส้งนุ้ย เตรียมผู้เข้าร่วมเวที เพื่อการนำเข้าความรู้
อาจารย์ ก่าจ ดิษฐาอภิชัย เติมเต็ม การถอดบทเรียน
ศพค ปากพะยูน นำเสนองานถอดบทเรียน
พี่สมนึก พรรณศักดิ์ ที่ปรึกษา สมาคม ให้ข้อคิดเสนอแนะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (5)

ประเทศไทย 4.0 การถอดบทเรียนไม่ใช่เป็นแค่พิธีกรรมที่ทำเพื่อให้ครบกระบวนการ แต่ควรเป็นการวิจัยหน้างานเพื่อการต่อยอดหรือเกิดนวัตกรรมใหม่

-สวัสดีครับท่านวอญ่า.

-ผมอ่านบันทึกนี้แล้วได้แนวคิด

-มีทั้ง "ถอด สอด ใส่"แบบนี้คงต้องนำไปใช้บ้างแล้วขอรับ

-ทฤษฎี"ถอด สอด ใส่"ของท่านวอญ่า นี่ทำให้เสียวสันหลัง...ฮา......เรียน อาจารย์ จำรัส หลายเรื่องที่ทำกัน ติดอยู่ที่วาทกรรมและพิธีกรรม 4.0 จึงไม่ท้อง หรืออาจแล้วแท้ง ก็เป็นได้

สวัสดีคุณเพชร

ช่วงนี้มีกิจกรรม กับ พมจ.ตลอด

ด้วยเรื่องของเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทั้งหลาย