โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มาตรฐานอาชีพโรงแรม (คุณสมบัติ และสิทธิประโยชน์ ของผู้เข้าร่วมโครงการ)

มูลนิธิ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ เน้นการสร้างคุณภาพคนเพื่อเข้าสู่สายอาชีพอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรต่างๆ มีความเจริญรุ่งเรื่อง อย่างมั่นคง พนักงานมีความสุข เศรษฐกิจพอเพียง มีความเจริญรุ่งเรื่องควบคู่ไปกับองค์กร ดังนั้นหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะออกแบบให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการขององค์กร หรือบุคคล ที่เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักสูตรเดียวกัน หัวเรื่องและรายละเอียด จะได้รับการปรับและออกแบบหลังจากการวิเคราะห์และวิจัยร่วมกับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มาตรฐานอาชีพโรงแรม Thailand 4.0

และ

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเภทของผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1ประเภท นิติบุคคล ได้แก่ โรงแรมระดับเล็กและกลาง (นิติบุคคล บริจาคให้กับมูลนิธิฯ จำนวนเงิน 5,000.00 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ต่อเนื่อง ระยะเวลา 1 ปี) ( P.1)

สิทธิประโยชน์สำหรับตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มนิติบุคคล (ระยะเวลา 1 ปี)

1.1. ผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มนิติบุคคล (P1) องค์กร สามารถกำหนดตัวผู้แทนเข้ารับบริการได้ 2 คน (สามารถเปลี่ยนคนได้แต่ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างต่ำ 1 อาทิตย์ ก่อนใช้บริการ)

1.2. ผู้เข้าร่วมโครงการตัวแทนกลุ่มนิติบุคคล จะได้รับการปรึกษาฟรี ทาง e-mail หรือ โทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก ( 1 ปี) โดยการจองวันและเวลาล่วงหน้าพร้อมกำหนดเพียงประเด็นเดียวที่จะขอคำปรึกษาในแต่ละครั้ง (ไม่เกิน 30 นาที สำหรับการใช้โทรศัพท์)

1.3.ผู้เข้าร่วมโครงการตัวแทนกลุ่มนิติบุคคล จะได้รับการปรึกษาส่วนตัวกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมฟรี ปีละ 2 ครั้ง ๆละไม่เกิน 60 นาที โดยการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน สถานที่ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนด

1.4.ผู้เข้าร่วมโครงการตัวแทนกลุ่มนิติบุคคล มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ของ “มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์” ฟรี ปีละครั้ง

1.5.ผู้เข้าร่วมโครงการตัวแทนกลุ่มนิติบุคคลสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุในราคาพิเศษลด 25% ของราคาที่ประกาศ (ราคาที่เสนอกับบุคคลทั่วไป)

1.6. ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มนิติบุคคล ได้รับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของสมาชิก ในรายการ

เปลี่ยน เป็นเปลี่ยน ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ ฟรี ๑ ครั้ง

1.7. รับข่าวสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจโรงแรม และอื่นๆ ทางสื่อ online เป็นประจำ

1.8. แนะนำและจัดหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและรู้งาน (มีค่าใช้จ่าย)

1.9. รับทำการวิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมพนักงาน In House (มีค่าใช้จ่าย)

1.10. สร้างเครือข่ายการตลาดในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ (มีค่าใช้จ่าย)

2. ประเภทบุคคล ได้แก่ผู้ที่ทำงานโรงแรม หรือ ผู้ที่สนใจเข้าทำงานโรงแรม (บุคคลที่มีรายได้บริจาค 500.00 บาท ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับบุคคลผู้ที่ไม่มีรายได้ไม่ต้องบริจาค) (P2)

2.1.ได้รับการปรึกษา ทาง e-mail หรือ โทรศัพท์ ฟรี ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หัวข้อที่ต้องการปรึกษา กรณีปรึกษาทางโทรศัพท์ไม่เกินครั้งละ 30 นาที

2.2.ได้รับการปรึกษาส่วนตัวกับที่ปรึกษาและโค้ช ที่ เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆฟรี ปีละ 2 ครั้ง โดยการแจ้งหัวเรื่องที่ต้องการปรึกษาล่วงหน้า เป็นเวลาอย่างต่ำ 14 วัน สถานที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด

2.3.เข้าร่วมกิจกรรมของ “มูลนิธิ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์” ฟรี ปีละครั้ง

2.4.เข้ารับการอบรมหลักสูตรของ “มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์” ฟรี ปีละ ๑ หลักสูตร

2.5. รับข่าวสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโรงแรม และความรู้ต่างๆ ทางสื่อ online เป็นประจำ

2.6.ได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือในการหางานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ

2.7.รับสิทธิพิเศษสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ได้ตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก (ทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อย ในแต่ละกรณี)

2.8.สิทธิประโยชน์อีกมากมายที่จะประกาศออกมาในภายหน้า

3.ประเภทบุคคลเครือข่าย ที่เคยทำงานโรงแรม หรือผู้ที่อยู่ในอาชีพ โค้ช วิทยากรอิสระ ที่สนใจจะเข้ามาเป็นโค้ช และวิทยากรสายโรงแรม (บริจาคเงินจำนวน 1,000.00 บาทให้กับมูลนิธิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข) (P3)

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบุคคลเครือข่าย

3.1.เข้าร่วม Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำธุรกิจโรงแรม และการบริหารจัดการโรงแรมจากเจ้าของผู้ประกอบการและผู้บริหารโรงแรมที่ประสบผลสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นมืออาชีพ

3.2.เข้าร่วม Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและการเตรียมการเพื่อเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นโค้ช ผู้เชี่ยวชาญสายโรงแรม

3.3.ร่วมเป็นทีมงานหรือคณะกรรมการโครงการฝึกอบรม หรือจัด workshop ให้กับมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

3.4.มีรายได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในฐานะ ทีมงาน คณะกรรมการ หรือที่ปรึกษาโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ

สรุปสิ่งที่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้ง นิติบุคคล (ในนามโรงแรม) และบุคคล จะได้รับสิทธิต่างๆจากโครงการ

 • ได้รับคำปรึกษาแนะแนว จากผู้เชี่ยวชาญ ที่ผ่านการบริหารโรงแรมมาแล้ว และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับของวงการโรงแรมประเทศไทย
 • ได้รับความรู้และ ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจโรงแรม
 • สามารถนำองค์ความรู้ มาปรับ พัฒนา หรือต่อยอดภายในองค์กรได้
 • สร้างเครือข่าย ในการทำธุรกิจตามพันธะกิจขององค์กรสมาชิก
 • กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่เสนอมีความแตกต่างจากองค์กร กลุ่ม หรือสมาคมที่ให้บริการในรูปแบบใกล้เคียง HTMC หรือ iHDC

ตัวอย่างกิจกรรมที่สมาชิกจะได้รับบริการฟรี

 • ร่วมงานประชุม สัมมนา ที่มูลนิธิฯ และหรือบริษัทฯ จัดขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 ครั้ง/ปี (โดยจัดทำกำหนดการ และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่น
  • Cluster Focus Group เพื่อพัฒนาการบริการ
  • Cluster Focus Group เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน
  • Cluster Focus Group เพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • Cluster Focus Group เพื่อพัฒนาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อสร้าง High Values Added Services
 • สร้างเครือข่ายในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน แบบเป็นกลุ่ม ๆ หรือCluster โดยมี HTMC และหรือ iHDC เป็นผู้ประสานงาน เช่น

*ตัวอย่าง งานโครงการสัมมนา และ ระดมสมองเพื่อพัฒนาองค์กร (0.5 วัน) เช่น

 • พัฒนาการบริการให้เป็นมาตรฐานได้อย่างไร โดย ผู้บริหาร

2.พัฒนาหัวหน้างาน สร้างผู้นำ โดย ผู้บริหาร

3.พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เน้นการสร้างแรงจูงใจในงานบริการ โดย ........

4.พัฒนาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อสร้าง High Values Added Services โดยจัดร่วมกับสมาคมพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

หลักสูตร

หลักสูตร การอบรม ของ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ จะไม่ทำหลักสูตรแบบสำเร็จรูปที่สถาบันอบรมส่วนมากจัดทำและนำเสนอให้กับองค์กรและบุคคลทั่วๆไป

หลักสูตรของศูนย์บูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็นหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะตามความต้องการที่แท้จริงของผู้เข้ารับการอบรม อย่างไรก็ตามได้แสดงหลักสูตรตัวอย่างไว้ให้พิจารณาเป็นสังเขป ส่วน หัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตร จะออกแบบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าอบรมอย่างแท้จริง

1.หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพให้บุคลากรในองค์กร (Training and Development)

1.1.ค้นหาจุดแข็งและทักษะ เพื่อพัฒนาศักยภาพในเชิงบุคคลและการทำงานเป็นทีม (Strength Discovery and Team Blend) (One Day Program)

1.2.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร และผู้จัดการ) (High Performance Management) (Two Days Programs)

1.3.การพัฒนาประสิทธิภาพแก่ผู้บริหารระดับสูง (Demand of Leadership) Two Days Programs

2. Workshop การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

2.1.การจัดทำแผนกำลังคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการให้บริการ ตามเป้าหมายของแผนการตลาด

2.2 การจัดหา และวางกำลังคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ตามแผนกำลังคน

2.3 การดูแลรักษาให้พนักงานรักองค์กร มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม มีความสุขและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างพอเพียง ยุติธรรม เจ้าของอยู่ได้ มีกำไร คุ้มค่าต่อการลงทุน

2.4 สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมีส่วนร่วม มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของ

3. Workshop การจัดทำแผนการตลาด และการขาย

มูลนิธิ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ เน้นการสร้างคุณภาพคนเพื่อเข้าสู่สายอาชีพอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรต่างๆ มีความเจริญรุ่งเรื่อง อย่างมั่นคง พนักงานมีความสุข เศรษฐกิจพอเพียง มีความเจริญรุ่งเรื่องควบคู่ไปกับองค์กร

ดังนั้นหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะออกแบบให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการขององค์กร หรือบุคคล ที่เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักสูตรเดียวกัน หัวเรื่องและรายละเอียด จะได้รับการปรับและออกแบบหลังจากการวิเคราะห์และวิจัยร่วมกับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

4 มิถุนายน. 2560

ป.ล.สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท โทร 089-1381950 หรือ

ทาง e-mail address : [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธุรกิจโรงแรมความเห็น (0)