บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สิทธิและผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ