โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มาตรฐานอาชีพโรงแรม Thailand 4.0 ( แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย)

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (iHDC)

ร่วมกับ

Hotel Management and Training Center(HMTC)

นำเสนอโครงการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มาตรฐานอาชีพโรงแรม Thailand 4.0

ชื่อโครงการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มาตรฐานอาชีพโรงแรม Thailand 4.0

สถานที่ตั้ง 33/13 แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด 42 ถนน แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด

จ. นนทบุรี

แผนงาน ให้บริการสมาชิกโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มาตรฐานอาชีพโรงแรม

1. ข้อมูล/ ข่าวสาร ทางวิชาการ ด้านธุรกิจโรงแรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2.จัดอบรม / สัมมนา /กิจกรรมต่าง ตามความต้องการของสมาชิก

3.ให้คำปรึกษา และเป็นโค้ช ด้านการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะโครงการต่อเนื่อง ขยายการให้บริการทั้งกลุ่มสมาชิก และสายอาชีพ อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบIHDC และ HMTC

สอดคล้องกับมาตรฐาน การยอมรับของผู้ประกอบการ และ สถาบันคุณวุฒวิชาชีพแห่งชาติ

หลักการและเหตุผลสืบเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน ทำให้มีโรงแรมเกิดใหม่ทั้งถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เป็นธุรกิจครอบครัวส่วนมาก ขาดความรู้และความเข้าใจในการทำธุรกิจโรงแรม ทำให้ธุรกิจโรงแรมส่วนมากมีปัญหา ทั้งด้านความไม่เข้าใจในการทำธุรกิจโรงแรมของผู้ประกอบการและขยายผลไปถึงการขาดแรงงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของการให้บริการเกือบทุกระดับตำแหน่งงาน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ และ Hotel Management and Training Center

2.เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะและความรู้ให้กับผู้ประกอบการ หรือผู้บริหาร โรงแรมให้ประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจโรงแรม สามารถแข่งขันได้ มีมาตรฐานการให้บริการเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับภายในประเทศและระดับสากล

3.ให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจโรงแรม ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการทำงานโรงแรมอย่างมืออาชีพ มีความก้าวหน้าในสาขาธุรกิจโรงแรมอย่างยั่งยืน

4.พัฒนาบุคคลกรด้านวิชาการ เช่น ที่ปรึกษา / โค้ช / วิทยากร ให้เป็นผู้ที่มีแก่นความรู้และเชียวชาญด้านธุรกิจโรงแรม เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการกับผู้ประกอบการและบุคลากรที่ทำงานโรงแรม

5.ให้คำปรึกษา และ พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้และทักษะในการเข้าทำงานด้านโรงแรม ในตำแหน่งต่างๆ ตามความสามารถของแต่ละคน

6.ให้บริการ ที่ปรึกษา / โค้ช ตามหลักวิชาการในด้านการบริหารโรงแรมแก่ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารโรงแรม

7.ทำวิจัยและวางแผนการอบรมพนักงานประจำ ( In house Training) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ในการ ปฏิบัติงาน ให้กับโรงแรม ตามความต้องการของแต่ละโรงแรม

8.รับวิเคราะห์ วิจัย งานการบริหารโรงแรม และทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการโรงแรม

9.รับทำการบริหารโรงแรมเป็นเครือข่าย รวมทั้งการบริหารองค์กรโดยรวม ครอบคลุม ด้านการบริหารภายใน บุคลากร การตลาดและการขาย

เป้าหมา

1.ผู้ประกอบการโรงแรม / ทายาท /หุ้นส่วน (นิติบุคคล)

2.ผู้บริหาร / ผู้จัดการ /ผู้ช่วยผู้จัดการ /หัวหน้าฝ่าย /

3.บุคคลทั่วไป (ผู้ต้องการทำงานโรงแรม / พนักงานโรงแรมที่ต้องการพัฒนาตนเอง)

4.เครือข่าย วิทยากร / โค้ช / ที่ปรึกษา

เป้าหมายกลุ่มสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ( โครงการนำร่อง พ.ศ.2560-2561)

  • โรงแรม (นิติบุคคล) ขนาดเล็กและขนาดกลาง จำนวน 30โรงแรม
  • บุคคลที่ทำงานสายโรงแรมเพื่อพัฒนาเป็นผู้จัดการ และผู้บริหารมืออาชีพ จำนวน 200 ท่าน
  • บุคคลที่ยังไม่ผ่านงานโรงแรม และมีความสนใจจะเข้าสู่ธุรกิจ หรืออาชีพโรงแรม จำนวน 50 ท่าน
  • บุคคลที่ผ่านงานโรงแรมมาแล้ว และต้องการจะพัฒนาให้เป็นที่ปรึกษา หรือเป็นโค้ช หรือ ผู้ที่ผ่านการเป็นที่ปรึกษาและเป็นโค้ช ในสายธุรกิจอื่นมาก่อนแล้วและต้องการจะมาเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นโค้ชอาชีพสายโรงแรม จำนวน 50 ท่าน

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

ประธานกรรมการ

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

โทร 089-1381950

[email protected]

4 มิถุนายน 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธุรกิจโรงแรมความเห็น (0)