สหกรณ์สองสหกรณ์แม้ทุนเรือนหุ้นจะแตกต่างกันแต่มีความเป็นสหกรณ์เหมือนกัน

เมื่อวันที 14 มิถุนายน 2560 ในวันนี้ ได้เข้าให้บริการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ 2 แห่ง เช้า-บ่าย เพื่อส่งเสริมแนะนำให้ประชาชนสามารถใช้วิธีการสหกรณ์ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสุขร่วมกัน ของประชาชนคนไทย

ช่วงเช้าได้เข้าให้บริการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด สหกรณ์นี้มีทุนเรือนหุ้นมากกว่า 5,000 ล้านบาท

ช่วงบ่ายเข้าให้บริการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ เคหสหถานราศรีธรรม จำกัด สหกรณ์นี้มีทุนดำเนินการ ประมาณ 150,000 บาท

ทั้งสองสหกรณ์ไม่แตกต่างกันเพราะทั้งสองสหกรณ์ เป็นเพียงสถานที่ ที่ให้สมาชิกสหกรณ์ได้มาปฏิบัติตามปรัชญาของการสหกรณ์ "ช่วยตน ช่วยกัน" (self help mutual help) สมาชิกของสหกรณ์ทั้งสองได้มา ช่วยเหลือ เกื้อกูล แบ่งปันกัน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสุขร่วมกัน ด้วยวิธีการสหกรณ์ เช่นเดียวกัน

และในการไปแนะนำสหกรณ์เคหสถานราศรีธรรม จำกัด ในวันนี้ ก็ได้พบเจอกับ พี่จวน (๋Jounnn) จาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช. CODI) กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะบูรณาการทำงานร่วมกันกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสหกรณ์เคหะสถานทั้งหลาย ทั้งนี้เพื่อจัดหาที่อยู่ให้กับประชาชนคนไทยผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ได้มีที่อยู่อาศัยและมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีความสุขบนความพอเพียง

พีระพงศ์ วาระเสน (Bobbie)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15 มิถุนายน 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)