ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 13 เวลา 9.00-12.00น. ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลหนองรี ได้ไปเข้าฟังการอบรม,ประชุม ในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำเดือนของชาวบ้านในชุมชน

12.30-13.30น. ได้พักรับประทานอาหารกล่งวัน

14.00-17.00น.ได้กลับมาที่ศูนย์ฝึกเพื่อที่จะแก้ไขงานที่ยังไม่เรียบร้อยและเรียบเรียงเนื้อหาของชุมชนและของศูนย์ฝึกเพื่อที่จะให้อาจารย์ที่ปรึกษาดู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)