ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-11.00น. ได้ไปที่ศูนย์ฝึกเพื่อที่เตรียมการนิเทศครั้งที่1โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่มมานิเทศคือ อาจารย์ศานติกร พินยง มานิเทศครั้งนี้

12.00-13.00น. ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-15.30น. ได้นำชิ้นงานที่อาจารย์ให้ปรับปรุงมาทำการปรับปรุงใหม่ โดยสมบูรณ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)