​ย่ออภิธรรมพุทธ 12

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ปรากฏการณ์ทางจิตแง่พุทธ

มีคนถามพระพุทธเจ้าเรื่องชีวะ ( จิต ) กับ สะรีระ ( กาย ) เป็นสิ่งเดียวกันรึต่างกัน แต่ไม่ตอบอาจเป็นเหตุผลว่าไม่ใช่ทางดับทุกข์ ต่อมามีคนถามว่าคนรู้สึกสบายนั้นใครรู้สึก พระพุทธเจ้าตอบว่า ต้องถามว่าความรู้สึกเกิดได้อย่างไรสิ..? เหมือนไม่ตอบผู้คิดที่เป็นจิตหรือสมอง

แม้การพูดเป็นเพียงการกระทำโดยไร้ผู้กระทำแสดงแง่พุทธนั้นเป็นเพียงกิจกรรมทางจิต ในพุทธจริยธรรมภาษาคนว่า เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุกคติเป็นอันหวังได้ ( จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุกติ ปาฏิกงฺขา ) จริงอยู่แสงสว่างมาจากกกอแสงสว่างแต่ความคิดนี้มาจากอะไร เช่นสิ่งที่เห็นมีแต่การเดินแต่ไร้ผู้เดิน

ในจุดยืนพุทธมองชีวิตคนเป็นขันธ์ห้า ทุกขันธ์ห้าล้วนมีบทบาทเท่าเทียมกันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จิตคือวิญญาณขันธ์ คือ Perception ซึ่งเป็นการรับรู้ ไม่ใช่ Perceiver ผู้รับรู้ เพราะจิตเป็นเพียงปรากฏการณ์ตามเหตุปัจจัยนั้นแล.

( น. 233 )

..................................

บรรณานุกรม

สมภาร พรมทา. 2559. พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก. นนทบุรี : บริษัทปัญญฉัตร์ บุ๊คส์ บายดิ้ง จำกัด.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)