AAR และ PLC ชมรมครูมอนเตสซอรี -- ชมรมนี้รักมาก ๆ

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พวกเราจบที่การทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจน ดิฉันกำชับเรื่อง การทำงานและการประสานงานให้รวดเร็ว เพื่อที่จะให้ครูทันและใช้สื่อ และมีแผนในปีการศึกษา 2560 วง PLC ชมรมครูมอนเตสซอรี ดิฉันคิดว่า ทีมนี้เข้มแข็งมากๆ

บันทึกวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม กลุ่มนิเทศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนมอนเตสซอรี เคยบันทึกไว้ที่นี่ ปีงบประมาณนี้ หลังจากเปิดเทอม ดิฉันได้นัดหมายผ่าน กลุ่มไลน์ ชมรมครูมอนเตสซอรี ว่าเรามาคุยกัน ดีไหม คุณครูให้วันนัดมา วันที่ 25 พค.60 เวลา 15.00 น. เพราะจะได้จัดการเด็กๆ เสร็จก่อนจะมา โดยกิกจรรมวันนี้ หลักๆ คือ
1. เราจะ AAR การทำงาน
2. เราจะคุยกันถึงสิ่งที่เราจะทำ ต่อไป

วันนี้ ทำหน้าที่หลายบทบาทมาก ด้วยเหตุผลบางประการ ดิฉัน พร้อมด้วย ศน.ศิวพร ศน.นุชนารถ ให้คุณครูทบทวนการทำงาน ในปีที่ผ่านๆ มา ว่าทำอะไรมาบ้าง


คำถามที่ 1 ผลการสอนตามแนวทางมอนเตสซอรี ที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้าง และผลเป็นอย่างไร

คุณครูสามท่าน (สถิตย์ , ครูแอน , ครูพรรณ) สอนตามแนวทางมอนเตสซอรี โดยใช้แผน ที่ สพฐ.พัฒนาขึ้น ในทุกหมวด แต่ ประสบปัญหาคือ มีสื่อน้อย ไม่ครบ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ สำหรับ ครูโชติกา เป็นน้องใหม่ ไม่เคยมีประสบการณ์ มาก่อน แต่ด้วยแรงหนุนจาก ผอ. ทำให้ต้องจัดกิจกรรม ช่วงก่อนเปิดเรียนก็มีพี่ๆ ไปช่วยจัดห้อง และ จะพยายามเรียนรู้ ครูอารีย์ สุดยอดค่ะ เต็มที่ทั้งการสอนและหัวใจ (ดิฉันบรรยายไม่ออก) และ ครูพิสิฐ ได้สอนในระดับประถมศึกษา ใช้สื่อมอนเตสซอรี หลายชิ้น มาสอนกับเด็ก และได้ผลดี คุณครูทุกท่่าน สะท้อนผลว่า สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ระเบียบวินัย ได้ผลมาก

คำถามที่ 2 ชั้นเรียนคุณภาพมอนเตสซอรี ควรเป็นอย่างไร

ดิฉันเปิดประเด็นว่า ชั้นเรียนมอนเตสซอรี คุณภาพที่พวกเราต้องการวาดภาพฝัน ร่วมกันเป็นอย่างไร คุณครูช่วยกันตอบคำถาม โดยมี ศน.ทั้งสามคน คอยกระตุ้น และเสริม พบว่าครูต้องการแบบนี้


ศน.ศิวพร ปลื้มมาก ตั้งชื่อว่า ห้องเรียนมาตรฐานมอนเตสบริบท สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1


คำถามที่ 3 เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในปีนี้

ดิฉันเปิดประเด็นว่า ปีนี้เราอาจจะมีเงิน สนับสนุนในการทำงาน ขอทราบสิ่งที่พวกเราต้องการทำร่วมกัน และ ช่วยกำหนดระยะเวลา ด้วย ขอสรุปผล ดังนี้


กิจกรรม

รายละเอียด

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

จัดหา สร้าง พัฒนาสื่อ และฝึกการใช้สื่อ

· ชั้นมาตรฐาน โรงเรียนละ 4 ชั้น จำนวน 5 โรงเรียน

· ช่องใส่เสื่อ,พรม 5 โรงเรียน

· พรมอัด ขนาดกลาง

· บันไดน้ำตาล จำนวน 5 โรงเรียน

· แท่นกระบอกพิมพ์ 4 โรงเรียน

· หอชมพู 5 โรงเรียน

· รางหลอดแก้ว

มิถุนายน

ครูพิสิฐ
ศน.นุชนารถ

· ปรับแผนการจัดประสบการณ์ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี

- แผน สพฐ.ที่ใช้ ไม่มี นิทานเล่มเล็กประกอบ
พยายาม หาแล้วไม่เจอ ตกลงกันว่า จะปรับแผนใหม่โดยการเขียนแผนเอง
- ตรวจสอบสื่อที่ขาดและอยากได้จากแผน ดังนี้
ทีม ครูสถิตย์,ครูโชติการ ไปทบทวนแผน
หน่วยที่ 1-19
ทีม ครูแอน,ครูพรรณ ไปทบทวนแผน หน่วยที่ 20-38

ให้ส่งภายใน

31 พค 60

ครูสถิตย์
ครูโชติกา
ครูแอน
ครูพรรณ

ศน.ศิวพร

· ศึกษาดูงาน

อยากไปเรียนรู้ กับชั้นเรียน home school
ที่สอนตามแนวคิดมอนเตสฯ

ครูพิสิฐ
ศน.ศิวพร

· แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ศน.ศิวพร
ศน.นุชรัตน์

ศน.นุชนารถ

· เปิดชั้นเรียนมอนเตสซอรี

ศน.และครูทุกคน


บทสรุป

พวกเราจบที่การทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจน ดิฉันกำชับเรื่อง การทำงานและการประสานงานให้รวดเร็ว เพื่อที่จะให้ครูทันและใช้สื่อ และมีแผนในปีการศึกษา 2560 วง PLC ชมรมครูมอนเตสซอรี ดิฉันคิดว่า ทีมนี้เข้มแข็งมากๆ แล้ว จากบทสนทนาที่เขาคุยกัน " สมาชิกในชมรมที่เคยมีประสบการณ์ ไปช่วย น้องใหม่ (ครูโชติการ) จัดห้องเรียนมอนเตส"

" ครูพิสิฐ กับ ครูอารีย์ ร่วมกัน และช่วยกันวางแผน ในการเปิดสอนมอนเตสซอรีที่บ้านคุณครูอารีย์ หลังเกษียณอายุราชการ"

พวกเรา ขยับไปได้ทีละนิดๆ แต่เราจะไม่หยุด และจะทำต่อเนื่อง-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บันทึกการ AAR

ครูโชติกา โรงเรียนธนบุรีโคกศรีหนองอิเต่า

ซื้ออุปกรณ์ เตรียมความพร้อม จัดห้องใหม่ เพื่อนๆ ในชมรมมอนเตสฯ ไปช่วยจัด ตอนนี้การจัดกิจกรรม เริ่มฝึกสมาธิ เด็กๆ ด้วยการปูเสื่อ ปีที่ผ่านมาใช้การสอนแบบเดิม เป็นน้องใหม่เพิ่งเข้ารับการอบรมในปีนี้ แต่คิดว่าจะทำไปพร้อมๆ กับพวกพี่

ครูจารุประภา โรงเรียนบ้านโคกกว้าง

ปี ที่ผ่านๆ มา จะสอนในกิจกรรมเสรี ทั้ง4 หมวด ตามสภาพของสื่อที่มี เช่น หมวดชีวิตประจำวัน เทถั่ว ตักถั่ว เทน้ำ หมวดภาษา ก็ใช้อักษรเคลื่อนที่ บ้าง หมวมดคณิตศาสตร์ ใช้บัตรภาพ คณิต ไม้จำนวน ตัวเลขกระดาษทราบ เบี้ย ตัวเลข กระสวย ผล ยังไม่พอใจการสอน ที่พอใจ คือ เด็กจะมีสมาธิมากขึ้น มีระเบียบวินัย แต่อยากให้ นร.อ่าน ได้มากขึ้น เกิด ระเบียบวินัย)

ครูแอน บ้านหนองบัวราษฏร์นิยม

ปี ผ่านๆ มาจะ ทำในกิจกรรมเสรีใช้ทุกหมวด แต่ส่วนใหญ่ หมวดภาษา จะใช้อักษรเคลื่อน ที่ ตัวเลข อักษร กระดาษทราย ไม้จำนวน บัตรตัวเลข เด็ก บอกค่าได้ บอกค่าเลข หลักพันได้ (บางคน) พอใจกับคุณภาพเด็กๆ ในปีที่ผ่านมา เด็กๆ ดีขึ้น มีระเบียบวินัย เก็บข้าวของเป็นระเบียบโดยไม่ต้องบอกเลย พี่สอนน้อง และในปีนี้ เริ่มรู้สึกว่า สอนไม่ยากแล้ว ไปอบรมใหม่มา เขายืดหยุ่นให้มาก คิดว่าน่าจะนำไปใช้อย่างมั่นใจ

ครูสถิตย์ โรงเรียนคำโพนทองราษฏร์นิยม

ใช้แผนการสอนของ มอนเตส แต่ทำได้ไม่สมบูรณ์ ทุกกิจกรรม เพราะขาดหนังสือเล่มเล็ก และใช้สื่อในทุกๆ หมวด เด็กมีความอดทน รู้จักการรอคอย เก็บสิ่งของเข้าที่ นักเรียนเปลี่ยนแปลงจากการสอนแบบเดิม ซึ่งแต่ก่อน ต้องคอยกำชับ เสียงดังๆ และ เด็กๆ ก็ไม่ฟัง แต่ ปัจจุบัน นร. มีระเบียบ ถึงเวลาก็มานั่งรอ ตามเส้นวงรี โดยอัตโนมัติ ทำให้ครูจัดกิจกรรมได้ง่าย ครูใช้หมวดชีวิตประจำวัน ได้เยอะ เพราะหาสื่อง่าย หมวดคณิต ใช้กล่องกระสวย เบี้ย บัตรตัวเลข ที่สำคัญภูมิใจมากปีนี้ ผอ.นพรัตน์ ติดแอร์ ให้ชั้นเรียนปฐมวัย ทำให้มีกำลังใจมาก

ครูอารีย์ ประธานชมรมครูมอนเตสซอรี

ทำตามหลักสูตรมอนเตสซอรี (สมบูรณ์) ผล คือ นักเรียนอ่านออก เขียนได้ รู้จักพยัญชนะ สระ และความรู้ตามหลักสูตรมอนเตสซอรี มีความพร้อมก่อนขึ้น ป.1 ตุลาคม 2560 จะเกษียณอายุราชการ เริ่มต่อเติมบ้าน ทำเป็นชั้นเรียนมอนเตสซอรี ให้ใครก็ได้ที่สนใจมาเรียน ไม่เก็บเงิน

ครูพิสิฐ โรงเรียนแก้งนางราษฏร์บำรุง

สอนในระดับประถมศึกษา ที่ผ่านมา ใช้สื่อมอนเตส ในบางชั้นเรียน แต่ทำสม่ำเสมอ ปีนี้สอน ป.3 ใหม่ นร.ยังไม่สามารถนับเลขได้ จึงได้นำสื่อมอนเตสกับ เด็กประถม และเลิกสอนกับ DLTV ในวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ใช้สื่อที่ครูมีอยู่แล้ว และตรงกับบทเรียน โดยเฉพาะสื่อทางคณิตศาสตร์ และกำลังขออินเทอร์เน็ต กับ ผอ.โรงเรียนให้ส่งสัญญาณได้ ครอบคลุมชั้นเรียน ป.3

ศน.นุชนารถ (ศน.มอนเตสฯ คนใหม่ ล่าสุด)

จากการไปนิเทศติดตาม ถึงจะไม่ทุกชั้นเรียน พบว่า ครูมี สื่อในชั้นเรียนเยอะ ขึ้น จัดเป็นระเบียบ พี่ช่วยน้อง ทำกิจกรรม และ จากการไปเข้ารับการอบรม ที่ร้อยเอ็ด ล่าสุดเริ่มมีความเข้าใจ และกำลังทำความเข้าใจกับหลักสูตรปฐมวัย และประทับใจ นเรื่องของการมีวินัย ของเด็กมอนเตส

ศน.ศิวพร (ศน.ปฐมวัย)

  • นร.อ่านได้ โดยการใช้อักษรเคลื่อนที่ (ภาษา) หมวดชีวิตประจำวัน ก็น่าจะทำ (โรงเรียนโคกกว้าง)
  • สมัยเป็นครูไม่ยึดติดกับวิธีสอนใด วิธีสอนหนึ่ง แต่จะแสวงหาเทคนิค ที่หลากหลาย มาใช้ในกิจกรรม ให้เหมาะสมกับบริบท
  • เจอปัญหา หรืออยากพัฒนา ให้รายงาน มา ศน.จะช่วยเต็มที่  • บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisor    ความเห็น (0)