AFS Volunteer Thailand Regional Training 2017 : Northern Region # I

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
งานอาสาสมัครเอเอฟเอส เป็นงานที่ต้องเสียสละ ไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน แต่ได้รับความสุขใจ+ ความภาคภูมิใจ ที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชน ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง เป็นคนมีคุณภาพ

ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาสาสมัคร ระดับภูมิภาคของภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นภาคแรกในการจัดประชุมฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ:

อาสาสมัครเอเอฟเอสฯ ภาคเหนือ จำนวน 120 คน จาก 16 จังหวัด ( กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์) และประธานเอเอฟเอสเขต ประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ รองประธานเอเอฟเอสเขต รองประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ฯ เขตภาคเหนือฯ

คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีเปิดฯ

นางสาวจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย รายงานการจัดประชุมฯ

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้อาสาสมัครเอเอฟเอสประเทศไทยได้ทราบ และเข้าใจในวิสัยทัศน์ และพันธกิจของเอเอฟเอสมากขึ้น
  • เพื่อให้อาสาสมัครเอเอฟเอสประเทศไทย มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ และกระบวนการดำเนินงานของเอเอฟเอส ประเทศไทย
  • เพื่อพัฒนาเครือข่ายของเอเอฟเอสในภาคต่างๆ ซึ่งจะยังผลให้การปฏิบัติงานทั้งเอเอฟเอสเขตและศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
  • เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่เอเอฟเอส ประเทศไทย กับอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอเอฟเอส
  • เพื่อนำผลการประเมินและการระดมความคิดเห็นที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอาสาสมัคร อีกทั้งการจัดอบรมในครั้งต่อไป


***...มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ดำเนินงานร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกอีกกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการแลกเปลี่ยนการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เพื่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ความเป็นพลเมืองโลก เป็นเวลากว่า 50 ปี โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างในด้านต่างๆอย่างมีความสุข มีทั้งโครงการส่งเสริมเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไป ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนยังประเทศต่างๆ ปีละประมาณ 1000 คน และเปิดรับนักเรียน นักศึกษาและอาสาสมัครจากต่างประเทศ มาเรียนรู้วิถีชีวิต-ความเป็นอยู่ของคนไทย ได้เรียนรู้ภาษาและระบบการศึกษาของไทย ได้สัมผัสกับความงดงามในวัฒนธรรมไทย ไม่ต่ำกว่าปีละ 300 คน โดยมีเหล่าอาสาสมัครเอเอฟเอส คอยให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลและประสานงานของเอเอฟเอสเขตจำนวน 82 เขต และศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์จำนวน 16 ศูนย์ ทั่วประเทศไทย ...***


คุณปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดพิษณุโลก อาสาสมัครเอเอฟเอสผู้เข้มแข็งตลอดกาล กล่าวต้อนรับฯ

สาระสำคัญ
***...สำหรับประธานเอเอฟเอสเขต/ ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ...***
* เสวนา เรียนรู้ บทบาทประธานเอเอฟเอสเขต/ ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ และความร่วมมือในการพัฒนาเอเอฟเอสเขต/ ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ที่ยั่งยืน


ประธาน/รองประธาน เอเอฟเอสเขต / ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ภาคเหนือ

สาระสำคัญโดยสรุป

1. ควรมีความเข้าใจในงานของเอเอฟเอส เพื่อจะได้ส่งเสริมได้อย่างเหมาะสม
2. ให้การสนับสนุนการทำงานและให้กำลังใจครูผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัคร อย่างสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะ : อยากให้มีการกระจายโควตาให้กับ นักเรียนตามชนบท คล้ายกับโครงการช้างเผือก ฯ

***... ผู้ประสานงาน และอาสาสมัครเอเอฟเอสเขต/ ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์…***

* ถ่ายทอดประสบการณ์การอบรม Leadership Development Program ณ ประเทศอินเดีย โดยนายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัย ผู้ไปรับการอบรมฯ
กิจกรรมโดยรวมในการอบรมฯ เน้นทักษะการทำงานร่วมกัน โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน
* การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
* การสร้างสถานการณ์ เพื่อระดมความคิด
* การแก้ไขปัญหาร่วมกัน หาคนมาช่วยทำงาน-ช่วยแก้ไข


นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัย ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์

* เรียนรู้งานฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร *

งานฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร จะเน้นในเรื่องของการสอบคัดเลือกเยาวชนฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ ทั้ง ระยะเวลา 1 ปี ระยะสั้นในเดือนตุลาคม และเมษายน โครงการไปศึกษาดูงานของอาสาสมัคร ฯ โครงการกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ BRICS(ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่)
B=Brazil
R=Russia
I=India
C=China

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรับมัคร โครงการ Year Program รุ่น 57 เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 (สนใจสมัครโปรดคลิก)


นางสาวธนพร จงเจริญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร

* เรียนรู้งานฝ่ายบริการการศึกษา *
หน้าที่หลัก : จัดประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งตัวจริงและตัวสำรองฯ
จัดค่ายปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศต่างๆ ทำใบสมัครนานาชาติ และประสานงาน- ดูแล-ให้คำปรึกษา ช่วงที่พำนักอยู่ต่างประเทศ จนกระทั่งจบโครงการฯ และจัดประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมไทย จัดประชุมเตรียมความพร้อมฯให้กับคณะที่ไปศึกษาดูงาน และดูแล-ติดตาม-ประสานงาน ฯลฯ ตลอดระยะของการเข้าร่วมโครงการฯ

นางสาวจินตนาการ มูลทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษาฯ

* เรียนรู้งานฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร *

จัดการ Placement นักเรียนต่างชาติให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม ประสานติดต่อกับครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนอุปถัมภ์ และชุมชนอุปถัมภ์ ดูแล-ประสาน-จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการผู้ช่วยครู (Teacher Assistant) และโครงการบริการชุมชน (Community Service) จัดประชุมครอบครัวอุปถัมภ์ จัดประชุมที่ปรึกษาและงานต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการชาวต่างชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ที่ดี และมีความเข้าใจในการรับอุปถัมภ์มากยิ่งขึ้น
ค่ายฯสำหรับเยาวชนชาวต่างชาติ โครงการระยะ 1 ปี
1. ค่าย Orientation Camp เตรียมความพร้อมฯด้านการปรับตัวตามและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
2. ค่าย Cultural Orientation Camp
3. ค่าย Enrichment Camp
4. ค่าย End of Stay Camp


นางสาวศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร

* โครงการ Eighteen Plus และโครงการพิเศษ *
โครงการ 1. เป็นโครงการสำหรับเยาวชนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ซึ่งมีอายุประมาณ 18 ปีขึ้นไป ได้ไปฝึกการทำงานตามที่สนใจ ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติม ระยะเวลา 6 เดือน ที่ประเทศเดนมาร์ก หรือเบลเยี่ยม
โครงการ 2.
2.1. ไปเรียนรู้ภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ระยะ 3 สัปดาห์ หรือ 4 สัปดาห์ หรือ 5 สัปดาห์ ช่วงเดือนเมษายน /เดือนมิถุนายน หรือเดือนตุลาคม
2.2. Educator Program สำหรับครูอายุไม่เกิน 45 ปี ไปเดือนตุลาคม ระยะเวลา 3 สัปดาห์
* นอกจากนั้นมีโครงการพิเศษ พักอยู่ที่หอพักของโรงเรียนในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ และไปพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 3 ประเทศ
ประเทศจีน (สนใจคลิกเข้าไปศึกษาได้ที่นี่)
ประเทศอินเดีย (สนใจคลิกเข้าไปศึกษาได้ที่นี่)
ประเทศเดนมาร์ก (สนใจคลิกเข้าไปศึกษาได้ที่นี่)คุณนพพล องค์ยลธรรม ผจก.แผนกพัฒนาโครงการใหม่

* กิจกรรม Why Volunteers / Volunteer Life Cycle *
โดยอาจารย์ดาลัด อนุตตรังกูร และอาจารย์เพลินพิศ กระต่ายจันทร์


อาจารย์ดาลัด - อาจารย์นงพร -อาจารย์เพลินพิศ

Why Volunteers ช่วยกันระดมความคิดในสิ่งที่ได้ จากการทำงานเป็นอาสาสมัครเอเอฟเอส ผลที่ได้ออกมาเป็นเชิงบวก แสดงให้เห็นถึงการทุ่มเท เสียสละของอาสาสมัครเอเอฟเอส นับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
Volunteer Life Cycle เป็นการศึกษา CASE Study และแสดงความคิดเห็น- แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระดมความคิดเห็น อย่างตั้งใจ

Proud to be AFS Volunteers

คุณปฑิตตา ผจก.ฝ่ายบริการการศึกษา คอยกำกับดูแล กิจกรรม Ice Breaking อย่างห่วงๆ


คุณศิริรัตน์ อาสาสมัครน้องใหม่จาก โรงเรียนขาณุวิทยาฯ สนุกกับกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์

หนุ่มเกียรติชัย หัวหน้าใหญ่จากเชียงราย ..ท่ามกลางอาสาสมัครสาวๆ รุ่นน้อง


ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กับแม่เมืองคนงาม..อาสาสมัครเอเอฟเอสตลอดกาล


คุณพี่นงพร สาวสองพันปีผู้งดงาม(ซ้ายมือ)แม่งานหลักฯ กับคณะ 3 สาว(สาว-สาว-สาว)

***... งานอาสาสมัครเอเอฟเอส เป็นงานที่ต้องเสียสละ ไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน แต่ได้รับความสุขใจ+ ความภาคภูมิใจ ที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชน ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง เป็นคนมีคุณภาพและสามารถนำพาความเจริญมาสู่ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ...***
กรุณาติดตามตอนต่อไป

***...ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ... ***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Great Acts of The AFS Intercultural Programsความเห็น (0)