พยาบาล APN critical care

APN critical care
ICU PSU
Usernamessupattr
สมาชิกเลขที่10788
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

smiley รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทผลงานเด่น     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555

cheekyรางวัลชนะเลิศ วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เปรียบเทียบผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ากับการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อการไหลเวียนเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤต

blushนำเสนอผลงานวิจัย (oral presentation) วันที่ 26 มิถุนายน 2554 ที่ 10th International Family Nursing Conference. Making Family Nursing Visible : From knowledge Building to knowledge Translation. Kyoto, Japan เรื่อง Factors Related to Nurses’ Knowledge for Delirium Prevention and Management  in Critically Ill Patients.

laughนำเสนอเรื่อง SHA วันที่ 14 ธันวาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง สงกรานต์สุขใจ และ จากไปด้วยรอยยิ้ม

heartรางวัลชนะเลิศ good practice & best practice วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กรอบแนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต FASTHUG and BANDAIDS

kissรางวัลชมเชย good practice & best practice วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การป้องกันการเกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

smileyนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 13 ในปี 2555 เรื่อง การป้องกันการเกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (oral presentation) วันที่ 14 มีนาคม 2555

cheekyวุฒิบัตรพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse:APN)  สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ – ศัลยศาสตร์ กลุ่มผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม  ปี 2553

blushวุฒิบัตรผู้สอนการช่วยฟื้นคืนชีพของสมาคมโรคหัวใจ ปี 2546

cool วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลศิริราช ปี 2545

smileyเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

heart ตำแหน่ง  พยาบาลชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน