​170523-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Conflict

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.05.22


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “conflict”

สะกดการออกเสียง เป็น กริยา เน้น พยางค์ สอง ว่า “kuh n-FLIKT

สะกดการออกเสียง เป็น นาม เน้น พยางค์ แรก ว่า “KON-flikt”


Longman Dictionary of Contemporary English

ให้ความหมาย นาม “conflict” คือ

“สถานการณ์ ที่ผู้คน/กลุ่ม/ประเทศ เข้าเกี่ยวข้อง กับความขัดแย้ง/ข้อโต้แย้ง อย่างรุนแรง”

ในสำนวนเช่น

“in conflict with”

“come into conflict”

“resolve the conflict”

และคือ “สถานการณ์/ห้วงเวลา ของการต่อสู้ รุนแรง ระหว่าง สองประเทศ” เช่น

“armed/military conflict”

และให้ความหมาย กริยา “conflict” คือ

“การขัดแย้ง ใน ‘แนวคิด/ความเชื่อ/เรื่องราว’ ที่ทำให้สองฝ่าย ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้” เช่น

“conflict with something”

“conflicting emotions/interests/loyalties.”


Common Errors in English Usage

ยกตัวอย่าง วลีเช่น

“conflicted feeling” หรือ

“I feel conflicted”

ที่หลายคน ถือเป็น ภาษาเฉพาะถิ่น ไม่ควรใช้ใน การเขียนเป็นทางการ

ควรแทนด้วย “I have conflicting feeling.”

หรือเขียนแทนว่า “I feel ambivalent.”


Longman Business Dictionary

อธิบาย สำนวน ยอดนิยม ในหมู่นักธุรกิจ ที่มาเล่นการเมือง คือ

“conflict of interest” มีรูปพหูพจน์คือ “conflicts of interest”

หมายถึง “สถานการณ์ ที่ซึ่งคุณไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก”

‘เพราะคุณมีอำนาจ ในการตัดสินใจบางเรื่อง ในแนวทางที่คุณอาจได้ประโยชน์’

“ถึงแม้ การตัดสินใจนั้น อาจมิใช่ วิธีการดีที่สุด” เช่นในประโยค

‘There is a growing conflict of interest between her position as a politician and her business activities.’


ขณะที่ Collins Dictionary of American English

อธิบาย ความหมาย “conflict of interest” ว่าเป็น

ว่า “เป็น ‘conflict’ ระหว่างภาระหน้าที่รับผิดชอบของคนหนึ่ง ที่มีต่อ สาธารณะ”

และ “ผลประโยชน์ส่วนตน ของบุคคลนั้น”

เช่น ในกรณี “’a public officeholder’ มีหุ้นในบริษัทแห่งหนึ่ง ที่กำลังเข้าทำสัญญากับรัฐ”


Oxford Advanced Learner’s Dictionary

อธิบาย ความหมาย “conflict of interest(s)” ว่าคือ

“สถานการณ์ ที่ซึ่ง บางคน มี ‘หน้าที่งาน/จุดมุ่งหมาย/บทบาท’ และไม่อาจจัดการ

‘กับทั้งสองหน้าที่นั้น ได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม’ ในเวลาเดียวกัน” เช่น

‘There was a conflict of interest between his business dealing and his political activities.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)