ทุนชุมชนภาคตะวันตก กรณีศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองควายเฒ่า ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม (ครั้งที่ 10)

ทุนชุมชนภาคตะวันตก กรณีศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองควายเฒ่า ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม


สวัสดีครับ ในครั้งนี้ผู้จัดทำวิจัยได้สรุปผลการวิจัยจากการศึกษา การมีส่วนร่วมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนชุมชนบ้านหนองควายเฒ่า ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ครับ


การมีส่วนร่วมในการปลูกผักปลอดสารพิษของสมาชิก ชุมชนบ้านหนอง ควายเฒ่า ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนพุทรา จังหวัดนครปฐม

สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านหนองควายเฒ่า มีการพัฒนากลุ่มเครือข่ายที่ยั่งยืน และมีการใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมในการนำพาแนวคิดต่างๆ ของการพัฒนาจากหน่วยงาน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกลุ่มไปสู่สมาชิกกลุ่มผู้เป็นเป้าหมายของการพัฒนา สิ่งสำคัญในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในกลุ่มให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่เหมาะสมนั้น ต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะถือว่าเป็นส่วนช่วยให้กระบวนการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์หรือแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้น ทั้งนี้กล่าวได้ว่า ความเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งจะเกิดขึ้นได้ หากสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มนี้เองที่เป็นกลไกสำคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนพลังภายในกลุ่มให้กลายเป็น “กลุ่มที่เข้มแข็ง” ได้ กล่าวคือ สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาของกลุ่มต่อไป

การพัฒนากลุ่ม ได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่มต่างๆ การมีส่วนร่วมที่สมาชิกมีมากที่สุดคือการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า สมาชิกในกลุ่มนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ถือได้ว่าบุคคลและกิจกรรมเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกลุ่ม ส่วนสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกลุ่มนั้น คือ การจัด “เวทีชุมชน” เพื่อให้ชาวบ้านมาพบปะเพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มร่วมกัน และเพื่อทำให้เกิดการสื่อสารสองทาง ระหว่างผู้นำกลุ่มกับสมาชิกในกลุ่ม โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดของตนเอง เพื่อให้ทุกคนมีความสุขในการทาชำงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาสมาชิกกลุ่ม

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเครือข่ายผักปลอดสารพิษชุมชนบ้านหนองควายเฒ่านั้น สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้ง 4 ด้าน ตั้งแต่การเริ่มคิด ว่าควรจะทำอะไร ทำอย่างไร มีการวางแผนงานโดยการจัดประชุมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความสามารถและถนัดของแต่ละบุคคล และเมื่อได้ลงมือปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วก็ได้มีการประเมินผลงานของตนเองว่ามีปัญหาอย่างไร เพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงกันต่อไปในอนาคต โดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยกัน


ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก ชุมชนบ้านหนองควายเฒ่า ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนพุทรา จังหวัดนครปฐม

จากการที่ได้เข้าไปศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายผักครัวเรือนปลอดสารพิษ พบว่า สมาชิกกลุ่มมีปัญหาด้านเวลาของสมาชิกในกลุ่มไม่ตรงกันทำให้เวลาที่จะเรียกรวมกลุ่มเป็นไปอย่างลำบาก ทำให้มีปัญหาในการทำกิจกรรมกลุ่มและสมาชิกบางส่วนไม่ได้ทำกิจกรรมในกลุ่มอย่างต่อเนื่องก็อาจทำให้ขาดความรู้ในกิจกรรมนั้นๆ และสมาชิกส่วนหนึ่งก็ยังมีในเรื่องของผลผลิตที่ได้ไม่เป็นที่พึงพอใจ จึงอยากให้มีการคิดค้นวิธีการดูแลรักษาสวนครัวของตนเองให้ได้ผลดีมากกว่าเดิม เป็นผลให้สมาชิกกลุ่มขาดความเชื่อมั่นในกลุ่มและอยากให้กลุ่มมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และแนวทางการจัดการให้กลุ่มมีการเจริญเติบโตในทิศทางที่ดีและเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกและมีชื่อเสียงมีการจดทะเบียนของกลุ่ม


และในโอกาสนี้ พวกเราขอขอบคุณผู้ใหญ่บุญเติม สระจูม ผู้ใหญ่บ้านหนองควายเฒ่าที่คอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือติดต่อประสานงานกับสมาชิกให้กับผู้วิจัย พวกเราขอขอบคุณมากครับ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปหรือการกระทำใดที่อาจจะล่วงเกินไปบ้างในการลงไปในพื้นที่ทางกลุ่มของพวกเราต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
นักศึกษาได้มอบกระเช้าผลไม้ขอบคุณผู้ใหญ่บุญเติม


สวัสดี^^

อ่ะๆๆๆๆ เดี๋ยวก่อน เรามีวิดิโอสาธิตการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เล็กๆน้อยๆมาให้ได้รับชมกันด้วยนะคะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 57/41 วิจัยเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษความเห็น (0)