​170519-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Confess & admit

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.05.18

Ref: 596577


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “confess”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “kuh n-FES

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “admit”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “ad-MIT

Dictionary of Problem Words and Expressions

ให้ความหมาย “confess” กริยา ว่า

“to declare, own (ยอมรับ) หรือ admit (สารภาพ/ยอมรับ) ว่าเป็น ความจริง”

และ ใกล้เคียงอย่างมาก กับความหมายของ “grant” และ “concede”

“เมื่อ บางคน ‘confesses’ อาชญากรรม บางอย่าง/การกระทำผิด” หมายถึง

“เขา ‘admit’ ในเรื่องนั้นและยัง ยอมเข้ารับผิดชอบ ต่อความถูกต้องของคำสารภาพนั้น” เช่น

‘I confess that I have neglected you.’ แสดงนัย ว่า

“ผู้พูด ยอมรับ (recognizes) หรือ ‘admit’

ต่อความผิด/ละอาย ต่อการ ‘neglect’ นั้น”

เมื่อใช้ กริยา “confess” ในรูป ‘-ing’ ต้องตามด้วย บุพบท “to” เช่น

‘I confess to neglecting you.’


Longman Dictionary of Contemporary English

อธิบายว่า ในการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ตามปกติ ใช้ “admit” มากกว่าที่จะใช้ “confess” เช่น

‘I know it was him – he admitted it.’

‘I admit I’m not very good with money.’

และปกติ ผู้คน กล่าวว่า ‘let’ บางคน ‘in’ มากกว่าจะใช้ ‘admit’ บางคน เช่น

‘They won’t let you in without a ticket.’

ใช้ วลี ‘admit that’ เช่น

‘He admitted that he had made a mistake.’

ใช้ วลี ‘admit to’ เช่น

‘He admitted to me that he had made a mistake.’

ใช้ วลี ‘admit doing’ เช่น

‘He admitted making a mistake.’

ใช้ วลี ‘confess that’ เช่น

‘He confessed that he had stolen the money.’

ใช้ วลี ‘confess to’ เช่น

‘He confessed to the police that he had stolen the money.’

คำพ้องในความหมาย “admit ว่า บางสิ่ง is true” รวมด้วย

“concede” ใช้เป็นทางการ หมายถึง

‘admit บางสิ่ง ใน a discussion หรือ argument’ เช่น

‘You may be right,’ Bridget conceded.’

‘It was a decision which he now concedes was incorrect.’

“acknowledge” ใช้เป็นทางการ หมายถึง

“การกล่าวว่าบางสิ่งเป็นความจริง หรือว่า สถานการณ์มีอยู่” เช่น

‘The report acknowledges that research on animals is not always a reliable guide when it comes to humans.’

‘They do not want to acknowledge the fact that things have changed.’

“confess” หมายถึง

‘to admit’ บางสิ่งที่คุณรู้สึกว่า ‘embarrassed’ หรือ ‘ashamed’ เช่น

‘Bradley confessed that he struggled to finish the race.’

‘I must confess I don’t like his wife at all.’

“Granted/I grant you” ภาษาพูด ใช้เป็นทางการ

“เมื่อ ยอมรับว่า บางสิ่งเป็นความจริง” ถึงแม้คุณจะไม่คิดว่ามีความสำคัญมากนัก

ปกติ ใช้ “Granted” เมื่อ เริ่มต้นประโยค หรือใช้ คำเดียวโดดๆ เช่น

‘She has a lot of experience, I grant you, but she’s not good at managing people.’

‘Granted he did play well in the last game, but generally his form hasn’t been very good recently.’

คำพ้องในความหมาย “admit ว่า คุณได้ทำบางสิ่งที่ผิด รวมถึง

“confess” กับ เจ้าพนักงาน ว่าได้ทำผิด โดยเฉพาะ เมื่อโดนหว่านล้อม เช่น

‘He finally confessed that he had stolen the money.’

‘They told him that if he confessed he would get a lighter sentence.’

“own up” เป็นการ ยอมรับ ว่าได้ทำบางสิ่งที่ผิด โดยเฉพาะ ในเรื่องไม่ร้ายแรง

คำ “own up”ใช้อย่างเป็น กันเอง มากกว่า ‘admit’ หรือ ‘confess’ เช่น

‘He owned up to the mistake straight away.’

“fess up” ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง

“ยอมรับว่าทำบางสิ่งผิด ที่ไม่ร้ายแรงนัก” เช่น

‘Come on, fess up! Where were you last night?’

“come clean” ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง

‘ยอมรับในที่สุด ว่า มีบางสิ่งไม่ดี ที่คุณพยายามปิดบังไว้’ เช่น

‘They want the government to come clean on where all the money has gone.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215



ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.68.208.142
เขียนเมื่อ 

Thank you.

I am learning more from this series.