เรื่อง EHIA ย่อมาจาก Environmental Health Impact Assessment

รายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ โดย.อานนท์ มีศรี เรื่อง EHIA ย่อมาจาก Environmental Health Impact Assessment คือ การประเมิน วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้า ท่าเรือน้ำลึก โรงถลุงเหล็ก เหล่านี้ เมื่อทำการเดินเครื่อง เพื่อผลิต ย่อมมีมลพิษ ฝุ่นควัน น้ำเสีย เถ้าถ่าน และของเสียอื่นๆ จะกำจัดอย่างไร นำไปทิ้งที่ไหน เพราะสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัย ไม่มากก็น้อย ดังนั้น กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จึงมีความจำเป็น ที่ต้องมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม เพื่อที่จะ ร่วมกันพิจารณาถึงผลกระทบ ทางสุขภาพ โดยมีการประยุกต์ใช้แนวทางเครื่องมือ ที่หลากหลาย ในการหาข้อมูล รวมถึงสถิติการคาดการณ์ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วกับชุมชน เนื่องจากการดำเนินงานทางนโยบาย แผนงานโครงการ หรือกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ... แปลง่ายๆ คือ การที่รัฐหรือหน่วยงานได้มีโครงการใดใด จะต้องเริ่มต้นที่ นโยบาย ผู้กำหนดนโยบายคือรัฐหรือองค์กรหน่วยงาน จากนั้น ก็จะมีแผนงาน แล้วจึงมีโครงการ ขึ้นมา ตัวอย่างเช่น นโยบายแผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ ภายใต้นโยบายนั้นต้องมี แผนงาน เช่นแผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคอีสาน แผนพัฒนา ภาคตะวันออก เป็นต้น เมื่อมีแผนแล้ว ก็จะมีโครงการภายใต้แผนงาน เกิดขึ้น เช่น แผนพัฒนาภาคใต้ ก็จะมีโครงการ ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสตูล การก่อสร้าง รถไฟฟ้ารางคู่สตูล -สงขลา สถานีขนส่งสินค้า อำเภอจะนะสงขลา หลังจากมีโครงการก่อสร้างแล้ว ภายใต้โครงการ ก็จะมีกิจกรรม เกิดขึ้น เช่น การดำเนินการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก การก่อสร้างรถไฟรางคู่ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่กล่าวมานี้ เป็น ระบบการพัฒนาภายใต้นโยบาย แผนงานโครงการและกิจกรรม เมื่อกระบวนการ พัฒนา ดังกล่าว เข้าสู่การ ก่อสร้าง จำเป็น ต้องผ่านกระบวนการ ตามกฎหมายกล่าวคือ.. การที่จะก่อสร้าง ตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมต้องมีการประเมินผลกระทบต่อชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งผู้ทำการประเมินผลกระทบ ทั้งสองด้าน ถ้าสร้างโรงไฟฟ้า ผู้จัดทำ ehia คือการไฟฟ้า โดยการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษา มารับทำการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งหมดที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีผลกระทบ ซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่กำหนดไว้ เพื่อหาผลกระทบทางด้าน ลบ และผลกระทบทางด้านบวก รวมถึงแนวทางการแก้ไข ขั้นตอนการดำเนิน การ ehia ของโครงการต่างๆต้องมีการ กลั่นกรองโครงการก่อน การกำหนดขอบเขตการศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน การประเมินผลกระทบ กำหนดความสำคัญ จัดทำรายงานพิจารณารายงานการตัดสินใจ ติดตามตรวจสอบประเมินผล ตามที่รับฟังความคิดเห็น เวทีค.1 ค. 2 ค.3 ความสำคัญของการจัดทำ eia คือ.. ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมมลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นสาธารณะ มนุษย์จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากรัฐทันที การป้องกันผลกระทบที่มีประสิทธิผล มากกว่าการรักษา หรือการฟื้นฟู ผลลัพธ์ ทางสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ วิธีการ hia สามารถผนวกรวมไว้กับ eia ได้ การรวมประเด็นทางสุขภาพเข้าไว้ในการพิจารณาอย่างเป็นระบบช่วยให้เสริมความแม่นยำและความชอบธรรมของการตัดสินใจการดำเนินการต่างๆในภายหลัง Environmental Impact Assessment ย่อว่า EIA ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA Health Impact Assessment. กรณีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ของกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ซึ่งมีการจัดทำเสร็จเรียบร้อย ตามขั้นตอนโดยฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แต่มีการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าโดยชุมชน นักวิชาการนักธุรกิจ และกลุ่มอื่นๆ เพราะเห็นว่ากระบวนการ ประเมินผลกระทบทางด้าน สุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั้นไม่สมบูรณ์ คาดการณ์มีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ เป็นเหตุ ของการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้า หาได้คัดค้านเพราะโลกสวย หรือขัดขวางความเจริญ การที่หลายกลุ่ม ได้กล่าวเอาไว้ จนในที่สุดรัฐบาลต้องยกเลิก กระบวนการประเมินผลกระทบ ทั้งหมด แล้วให้จัดทำขึ้นมาใหม่ โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 สาระสำคัญของเวทีรับฟังความคิดเห็นของกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอและสิ่งแวดล้อม เวทีค.1 หมายถึง กระบวนการกำหนดขอบเขตของการประเมิน คือจะต้องประเมินอะไรบ้าง จากการระดมความคิดเห็นของประชาชน ที่เป็นผู้มีส่วน ได้เสีย ซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญที่จะบรรจุเนื้อหาให้ครบ ครอบคลุม ในการทำ การประเมิน. เวที ค.2 หมายถึง การประเมินผล คือ การนำเอาหัวข้อของเวที ค. 1 ไปทำการประเมินทั้งหมดด้วยวิธีการที่ยอมรับกันได้ทุกฝ่ายและเชื่อถือได้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ข้อสังเกตุของเวที ค. 2 คือ กฎหมายไม่ได้บอกว่าจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรวม โดยบริษัทรับจ้าง ทำกระบวนการดังกล่าว อาจมีพฤติกรรม มิชอบ กล่าวคืออาจไม่ได้รับฟังความคิดเห็นและประเมินผลอย่างจริงจัง. ค.3 หมายถึง การ นำผลการศึกษา มารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ว่าครบถ้วน ถูกต้องตาม ค. 1 และค. 2 หรือไม่ การใช้วิธีการใดในการประเมิน ครบถูกต้องตามหลักวิชาการ เจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ รวมถึง การสร้างทางเลือก ให้ประชาชนพิจารณา อีกลำดับ .... นี่คือกระบวนการ อย่างหนึ่ง ระหว่างรัฐกับประชาชนที่ยังมีความแตกแยก และเป็น กติกาที่ ประชาชน ถูกชกใต้เข็มขัดอยู่ตลอด..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภาวะโลกร้อนความเห็น (0)