ข้าพเจ้าคิดว่าหลังจากเรียนวิชานี้จบหลักสูตรแล้ว ข้าพเจ้าจะสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ โดยข้าพเจ้าจะรู้วิธีการในการใช้สื่อใหม่ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ข้อดี-ข้อเสียของสื่อเก่าและสื่อใหม่ รวมทั้งรู้จักปรับสิ่งที่เรียนมาใช้ สำหรับสิ่งที่อยากให้อาจารย์จัดขึ้น คือ อยากให้อาจารย์เชิญนักประชาสัมพันธ์ที่ใช้สื่อใหม่โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์โครงการของเขา โดยอยากให้นักประชาสัมพันธ์ผู้นั้นบอกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ วิธีการประชาสัมพันธ์ ผลจากการประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น