โรงเรียนได้รับเกียรติจาก  สพท.กทม. เขต2   ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ  ฝึกปฏิบติของว่าที่ผู้อำนวยการและว่าที่รองผู้อำนวยการ      ให้มาศึกษาดูงานการบริหารภายในองค์กร ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพท.กทม. เขต2  เพื่อให้เกิดทักษะในการบริหารโรงเรียน  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในโอกาสต่อไป   โรงเรียนขอแสดงความยินดี  และชื่นชมในความสำเร็จที่ได้รับครั้งนี้  

ว่าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

·       นางยุวดี  งามเลิศรัตนชัย    รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

·       นางละมัย   จั่นประดับ       รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

ว่าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

           ·       นางรัศมี   เหมราช               ครู        โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

           ·       นายไพฑูรย์  รัตนคม           ครูโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  

http://gotoknow.org/file/somtawin/Picture+248.jpg

http://gotoknow.org/file/somtawin/Picture+249.jpg

<p><div style="text-align: center">http://gotoknow.org/file/somtawin/Picture+246.jpg </div></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><div style="text-align: center">http://gotoknow.org/file/somtawin/Picture+244.jpg</div></p><p>ทั้ง  4  ท่านรับการพัฒนาฝึกปฎิบัติในสถานการณ์จริง  ใน  2  โรงเรียน  ประกอบด้วย  </p><p>                  ·       โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  วันที่ 13 17 พฤศจิกายน  2549  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 72.0pt" class="MsoNormal">·       โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี)  วันที่ 20 23 พฤศจิกายน  2549  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 72.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 72.0pt" class="MsoNormal"></p>