ในปีการศึกษา 2549  คณะเพลงอีแซวนักเรียนโรงเรียนบางลี่วิทยา  ได้เข้าประกวดแข่งขันชิงชนะเลิศเพลงพื้นบ้าน และได้รับรางวัลชนะเลิศ รวม 2  ครั้ง  คือ 
   1. ชนะเลิศการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ณ คุ้มหม่อยไฉไล อ.บางเลน จ.นครปฐม     จัดโดย สพฐ.นครปฐม เขต 2  ร่วมกับ บ.CP เซเว่นอีเลฟเว่น  จำกัด (มหาชน) และ บ. หม่อมไฉไล ดีเวลลอพเมนต์
    2. ชนะเลิศการประกวดเพลงพื้นบ้าน ระดับมัธยมศึกษา  จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    ความสำเร็จครั้งนี้ เกิดจากการจัดการความรู้ของ คณะนักเรียนในคณะเพลงอีแซว ที่นำประสบการณ์ความสำเร็จในอดีตมาเล่าขาน สกัดเป็นความรู้ถ่ายทอดสู่น้อง ๆ แล้วนำมาใช้ ฝึกฝน  คิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีครูพิสูจน์   ใจเที่ยงกุล  เป็นที่ปรึกษา