ไปศึกษาดูงาน บ้านปางจำปี

8 เมษายน 2560

ติดตามทีมงานวิจัยทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง และอบจ.ลำพูน
นำโดยท่าน นายกนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ และคณะร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ @ศูนย์การเรียนรู้บ้านปางจำปี อำเภอแม่ออน
เชียงใหมนำโดยพ่อหลวงสุจิตต์ ใจมาเป็นชุมชนตัวอย่างที่
สร้างความแข็งแกร่งทั้งความสามัคคีในหมู่บ้านและความพอใจในสิ่งที่มี
รักษาสิ่งที่มีให้อยู่กับชุมชนยาวนานที่สุด ริเริ่มการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์การออมด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องของบจากรัฐบาล แม้จะเป็นชุมชนที่ห่างไกล เดินทางเข้าถึงยาก
ไม่ใช่อุปสรรคในการเดินตามรอยแนวทางรวมถึง
การน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาใช้ทำให้มีชีวิตที่ยืนยงและมั่นคงสืบไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมของนางจันเทวีความเห็น (0)