รูปแบบการสอนแบบ STEM เรื่อง วิวัฒนาการของอักษรจีน

รูปแบบการสอนแบบ STEM เรื่อง วิวัฒนาการของอักษรจีน

วิชา ภาษาจีน


S เรียนรู้ที่มาและลักษณะการกำเนิดอักษรจีน
T เรียนรู้วิวัฒนาการของอักษรจีน
E เรียบเรียงพร้อมวาดรูปวิวัฒนาการอักษรจีน และทำออกมาเป็นชิ้นงาน
M วิเคราะห์เนื้อหา อุปกรณ์ที่ต้องใช้และคำนวณต้นทุนในการประดิษฐ์ชิ้นงาน

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

1. ระบุปัญหา - วิวัฒนาการของอักษรจีน

2. แนวคิดที่เกี่ยวข้อง - ธรรมชาติของภาษา

3. วางแผนและพัฒนา - ประดิษฐ์ชิ้นงาน

4. ทดสอบและประเมินผล - ความคิดสร้างสรรค์ นำไปใช้ได้จริง

5. การนำเสนอผลลัพธ์ - นำเสนอชิ้นงาน


จัดทำโดย

1. น.ส.ประทุมทิพย์ สุขชูศรี 59B0101510

2. นางมีนา จันทร์ศิริสุข 59B0101515

นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 3 หมู่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รูปแบบการสอนแบบ STEM เรื่อง วิวัฒนาการของอักษรจีนความเห็น (0)