สรุปผลงาน คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 2556-2559


สรุปผลงาน 3 ปี

เตรียม re act วันที่ 24-26 เมษายน 2560

เราสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง ขอขอบคุณบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนางาน พัฒนาตนเองและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง


กลุ่มวิจัย R2R

 • คณะแพทยศาสตร์ได้สนับสนุนให้งานบริการพยาบาล จัดตั้งกลุ่มวิจัย R2R 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2559
 • เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่อยู่หน้างานสามารถเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองและแก้ปัญหางานประจำจนเกิดเป็นงานวิจัย R2R ได้ รวมทั้งสามารถนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ กลุ่มพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
 • ได้จัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดย ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมตามขั้นตอนการวิจัยเช่น การหาหัวข้อวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกใช้สถิติ การคำนวณกลุ่มตัวอย่าง การสืบค้นข้อมูล
 • จัดกิจกรรมให้ผู้วิจัยนำเสนอโครงร่างและการขอจริยธรรมวิจัย เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็น
 • จัดเวทีให้ผู้ร่วมรับฟังเรียนรู้ การวิจัย และนำไปพัฒนาโครงร่างวิจัยต่อไปได้
 • อีกทั้งจัดให้มีการส่งโครงร่างวิจัย ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยปรับและให้ข้อเสนอแนะ ทำให้บุคลากรทางการพยาบาลสามารถพัฒนางานประจำให้เป็นวิจัยและสามารถนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทำให้บุคลากรพยาบาลสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทำให้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ จนผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับประเทศและมีผลงานตีพิมพ์ได้ตามเป้าหมาย

กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพลังอำนาจมาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง

 • คณะแพทยศาสตร์ได้สนับสนุนให้งานบริการพยาบาล จัดตั้งกลุ่มวิจัยเสริมสร้างพลังอำนาจมาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2557
 • เพื่อสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาวะ
 • ตลอดจนพัฒนาพฤติกรรมในการดูแลตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและนำแนวปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับเสริมพลังอำนาจไปใช้ในคลินิกและสร้างเครือข่ายการวิจัยเกี่ยวกับการเสริมพลังอำนาจ ร่วมกับโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ทีมวิจัย ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งหมด 7 กลุ่ม คือ กลุ่มมะเร็งผู้ใหญ่ มะเร็งเด็ก เอดส์ เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยปลูกถ่ายไต และไตเรื้อรัง
 • มีการพัฒนาทักษะทีมงานเพื่อให้มีความรู้และสมรรถนะในการเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยเรื้อรัง โดย เชิญผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้กับทีมวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อม เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ การฝึกทักษะเสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยเรื้อรัง การค้นหางานวิจัยจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การให้คำปรึกษาเพื่อการบำบัด การวิจัยเชิงคุณภาพ และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัย การสร้างเครื่องมือประเมินสุขภาพในมิติทางจิตวิญญาณ และการขอจริยธรรมการวิจัย เป็นต้น
 • มีการทบทวนงานวิจัยและสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเสริมพลังอำนาจไปใช้ในผู้ป่วยทั้ง 7 กลุ่ม และ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาวะ ตลอดจนพัฒนาพฤติกรรมในการดูแลตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • ผลลัพธ์ มีผลงานตีพิมพ์ ในปีที่ 1 และปีที่ 2 ผลงานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการบำบัดทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด มีการทบทวนงานวิจัยและสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเสริมพลังอำนาจไปใช้ในผู้ป่วยมะเร็งเด็กไทรอยด์ มะเร็งผู้ใหญ่ มะเร็งเด็ก ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยปลูกถ่ายไต และกลุ่มผู้ป่วยไตเรื้อรัง ได้รับทุนวิจัย คือ โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 คือ การติดตามผลแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดอัตราการเกิดหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด การประเมินผลการใช้โปรแกรมการวางแผนการจำหน่ายโดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและมาตามนัดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด การติดตามผลแนวปฏิบัติการพยาบาลการออกกำลังกายแบบแอโรบิคเพื่อลดอาการชาในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร Taxol และ Carboplatin และการศึกษาสมรรถนะของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และมีการศึกษาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเสริมพลังอำนาจไปใช้ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และศึกษาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเสริมพลังอำนาจไปใช้ในผู้ป่วยเอดส์ นอกจากทำผลงานวิจัยแล้ว ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเป็นการสร้างเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


ผลงานของทีมเราตามเอกสารแนบ20170407070624.pdf

คำสำคัญ (Tags): #km#r2r#ru#cnpg
หมายเลขบันทึก: 627191เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2017 06:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 เมษายน 2017 07:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

มีงานวิจัยทั้ง R2R และงานอื่นๆมากเลย

ขอชื่นชมทีมงาน

พี่แก้วสบายดีนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง