.....ต่อจากเมื่อคืนนี้นะค่ะ เพราะว่าข้อมูลน้อยเกินไป แต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้ผู้ที่สนใจได้ข้อมูลมากที่สุดค่ะ.....วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก....

บรรณานุกรม

อัมพรพรรณ ธีรานุตร. การพัฒนารูปแบบการบริการระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง. (ปร.ด.) การพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

สมเกียรติ แพทย์คุณ. การพัฒนารูปแบบการประนอมข้อพิพาทในขั้นตอนการดำเนินงานของพนักงานอัยการ. (ศศ.ด.) พัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

ผดุง เพชรสุข. กระบวนการพัฒนาครูในการสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3. (ศษ.ด.) หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

สมจิต แดนสีแก้ว. การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่สังคม. (ศศ.ด.) พัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

นลินี ณ นคร. การวัดและประเมินพุทธิปัญญาของเด็กปฐมวัย. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

สามารถ กมขุนทด. แนวทางการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์. สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

นงเยาว์ อุทุมพร. การพัฒนาระบบการส่งเสริมการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

สุเมธ แสงนาทร. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง. สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

อรวรรณ ธรรมพิทักษ์. รูปแบบและกลยุทธ์การจัดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้. สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ศิริวิมล ใจงาม. การนำเสนอนโยบายและแนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา. สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

สำราญ บุญเจริญ. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันอุดมเอกชน. สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ติดตามเรื่อย ๆ นะค่ะ เพราะว่าอีกไม่นานวิทยานิพนธ์ใหม่ ๆ คงจะมีให้ท่านได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ หรืออีกประเด็นหนึ่งคืออยากให้ท่านลองเข้ามาใช้บริการ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ