จากการนำค่าร้อยละ reticulocyte  ที่นับได้จากสเมียร์ reticulocyte ที่ใช้  Immersion Oil  เป็น preservative จำนวน 30 ราย มาทำการวิเคราะห์ พบว่า ค่าร้อยละ reticulocyte  ทั้งที่ระยะเวลา 8 ชั่วโมง, 1 สัปดาห์ และที่ระยะเวลา 2 เดือน กับที่ระยะเวลาภายใน 2 ชั่วโมงหลังเจาะเก็บตัวอย่างเลือดตามปกติ ได้ค่าเฉลี่ยของค่าร้อยละ reticulocyte ที่ใกล้เคียงกันและจากการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ paired t- test ได้ค่า p = 0.27, 0.19, 0.29 ( α = 0.05) ตามลำดับ ซึ่งถือว่าค่าที่ได้ไม่แตกต่างกัน ดังตาราง  

ตาราง เปรียบเทียบค่าร้อยละ reticulocyte จากการใช้ Immersion Oil  เป็น preservative  ที่ระยะเวลาต่างกัน กับปกติภายใน 2 ชั่วโมงหลังเจาะเก็บ จำนวน 30 ราย  

เวลาที่นับ

ค่าร้อยละ reticulocyte

ค่า paired t- test ภายใน 2 ชั่วโมง กับที่

ค่าเฉลี่ย

SD

8 ชั่วโมง

1 สัปดาห์

2 เดือน

ภายใน 2 ชั่วโมง

8.30

4.67

  p = 0.27 α = 0.05

  p = 0.19 α = 0.05

  p =0.29 α = 0.05

ที่ 8 ชั่วโมง

8.45

4.60

ที่ 1 สัปดาห์

8.30

4.53

ที่ 2 เดือน

8.35

4.60

                

  นี้คือการรักษาสภาพสเมียร์ reticulocyte  เป็นของแถมที่ทีมงานได้เรียนรู้...จากการเข้าร่วมโครงการ Patho OTOP 2   ซึ่งคิดว่าคงเป็นประโยชน์กับห้องปฏิบัตการทางการแพทย์ต่อไป...และต่อๆ ไป ...ค่ะ